FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt26/11/2022

Vilka salutkanoner omfattas av vapenlagens krav på vapenlicens?

Jag och en kompis har fått en salutkanon. Vi är dock lite osäkra. Behöver vi ansöka om licens för salutkanonen? Den är gjord i brons och har ett öppet fänghål. Research visar att den här kanonen är avsedd för 17mm Salutskott. Vi har inga planer på att avfyra kanonen just nu.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om salutkanoner omfattas av krav på vapenlicens. Bestämmelser om salutkanoner finns i vapenlagen (1996:67) men närmare information om vad en salutkanon är för något finns i regeringens proposition om ändring av vapenlagen från 2006 (prop. 2005/06:113). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

I vilka situationer krävs vapenlicens?

I Sverige kräver innehav av skjutvapen, ammunition m.m. särskilt tillstånd (2 kap. 1 § vapenlagen (1996:67)). Med skjutvapen ska här förstås "vapen med vilka kulor, hagel, harpuner eller andra projektiler kan skjutas ut med hjälp av krutladdningar, kolsyreladdningar, komprimerad luft eller andra liknande utskjutningsmedel" (1 kap. 2 §§ vapenlagen (1996:67)). Även vissa andra vapen och föremål jämställs, enligt vapenlagen, med skjutvapen (1 kap. 3 § vapenlagen (1996:67)). Samtidigt undantas vissa föremål, som egentligen skulle kunna definieras som skjutvapen i lagens mening, från densamma (1 kap. 4 § vapenlagen (1996:67)). Häribland finns vissa typer av salutkanoner (1 kap. 4 § punkten a) vapenlagen (1996:67)).

Vilka salutkanoner undantas från vapenlagens bestämmelser?

Av lagen framgår att det endast är salutkanoner som inte kan laddas med gastäta enhetspatroner som är undantagna från det aktuella tillämpningsområdet. Någon närmare definition av vad en sådan salutkanon är för något går, emellertid, inte att finna i lagtexten. Enligt den ovannämnda propositionen framgår dock att det "med en enhetspatron avses en patron där kula eller hagel tillsammans med patronhylsan och en driv- eller tändsats bildar en enhet" (prop. 2005/06:113, s.53). Vidare förklaras att "med en gastät patron avses en patron som är självtändande i patronläget vid avfyrning och förhindrar krutgas att tränga ut bakåt, t.ex. en hagelpatron" (prop. 2005/06:113, s.53). Definitionen är således teknisk och inte helt lätt att förstå.

Av propositionen framgår det, emellertid, att motiven bakom lagändringen var att det blivit vanligare med salutkanoner som inte bara orsakade en knall utan som även kunde "skjuta gastäta enhetspatroner i form hagelpatroner" (prop. 2005/06:113, s. 44). Vidare framgår det att sådana salutkanoner anses som, mer eller mindre, lika farliga som andra vapen som omfattas av lagen, att de kan missbrukas och att de kan "orsaka olyckor om de inte hanteras rätt" (prop. 2005/06:113, s.45).

Slutligen framgår det av lagen att bl.a. start- och signalvapen som laddas med patroner jämställs med skjutvapen i lagens mening (1 kap. 3 § punkten c) vapenlagen (1996:67)). Av lagkommentarerna framgår det, i sin tur, att med signalvapen "avses anordningar som kan användas för att skjuta ut projektiler för signalgivning i olika sammanhang, t.ex. signalpistoler, pennliknande anordning för signalskott, s.k. signalgivare, eller signalstift och salutkanoner" (se Landgren & Åberg, Vapenlagen (31 maj 2021, JUNO), kommentaren till 1 kap. 3 §). Dock så omfattas inte sådana salutkanoner som undantas i 1 kap. 4 § punkten a). Läst tillsammans med lagens definition av skjutvapen torde detta innebära att tanken med bestämmelsen om salutkanoner, lite förenklat, är att endast tillåta sådana som orsakar en knall och inte sådana som skjuter projektiler.

Sammanfattning

Utifrån ovanförda resonemang verkar det således vara typen av ammunition som är det centrala. Så länge er salutkanon inte kan laddas med gastäta enhetspatroner så är den inte licenspliktig. Vad som menas med en gastät enhetspatron saknar jag kompetens för att uttala mig om. Jag misstänker dock att salutskott, förmodligen, avser någon form av lösa skott snarare än projektiler. Jag kan dock inte, med absolut säkerhet, säga att så faktiskt är fallet. Du borde därför vända dig till någon som kan ge dig ett tydligare svar i frågan. Eftersom det är polisen som hanterar frågor om vapenlicens borde du, exempelvis, kunna få ytterligare (och kanske lite mer användbar) information i ärendet genom att konsultera deras hemsida, exempelvis här eller här.  

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.  

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo