Vilka regler finns det rörande permission respektive fotboja vid avtjänande av fängelsestraff?

2020-11-19 i Påföljder
FRÅGA
Hej, min pojkvän avtjänar ett 9 månaders fängelsestraff, efter hur lång tid kan han få permissioner och vad gäller när det kommer till fotboja?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta under vilka omständigheter som en intagen kan beviljas permission och under vilka omständigheter en intagen kan få avtjäna sitt straff med fotboja. Regler om permission och särskilda utslussningsåtgärder finns i fängelselagen. Därtill finns det regler om fotboja i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Jag kommer därför att utgår från dessa i mitt svar.

Permission

Med permission avses att den intagne får vistas utanför fängelset under en viss tid som ett led i att försöka underlätta dennes återanpassning i samhället. Det kan till exempel handla om att den intagne tillfälligt får lämna fängelset för att träffa sin familj.

Permission kan som huvudregel beviljas först när den intagne har avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden, förutsatt att det har gått åtminstone två månader, och det inte föreligger en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott, rymma eller på annat sätt att missköta sig under permissionstiden (10 kap. 1 § fängelselagen). Permissionen kan således nekas trots att kvalifikationstiden är uppnådd. Kvalifikationstiden kan därtill förlängas om den intagne missköter sig under verkställigheten av straffet.

Det finns därutöver en möjlighet för den intagne att beviljas så kallad särskild permission i det fall det föreligger särskilt ömmande skäl (10 kap. 2 § fängelselagen). Med särskilt ömmande skäl avses exempelvis att den intagne ska besöka en anhörig som är allvarligt sjuk, närvara vid en anhörigs begravning eller vid en viktig angelägenhet som rör den intagnes barn.

Fotboja

Med fotboja avses, vad som i lagtexten benämns, intensivövervakning med elektronisk kontroll. Intensivövervakning med elektronisk kontroll innebär att den dömde, försedd med en elektronisk fotboja, avtjänar sitt straff i sin bostad istället för i fängelse. Den som dömts till ett fängelsestraff som uppgår till högst 6 månader kan ansöka om att avtjäna sitt straff genom intensivövervakning (1 § lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Då din pojkvän har dömts till ett fängelsestraff som uppgår till 9 månader så kommer fotboja inte att bli aktuellt enligt denna bestämmelse.

Fotboja kan emellertid bli aktuellt även i samband med så kallad utökad frigång. Utökad frigång är en utslussningsåtgärd med vilken avses att den intagne under kontrollerade former avtjänar en del av sitt fängelsestraff i sin bostad (11 kap. 5 § fängelselagen). Att den utökade frigången ska ske under kontrollerade former innebär att den vanligtvis kombineras med elektronisk kontroll i form av fotboja (11 kap. 6 § fängelselagen). För att utökad frigång ska bli aktuellt krävs det att den intagne har avtjänat minst halva strafftiden, förutsatt att det har gått minst tre månader, att det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att begå brott, rymma eller på annat sätt missköta sig, att den intagne har tillgång till bostad och att den intagne utför arbete, får behandling eller deltar i utbildningen eller särskilt anordnad verksamhet (11 kap. 5 § fängelselagen).

Vad gäller i ditt fall?

Detta innebär att din pojkvän borde kunna beviljas permission då han har avtjänat en fjärdedel av sitt straff och beviljas utökad frigång då han har avtjänat halva sitt straff. Huruvida permission och utökad frigång faktiskt kommer att beviljas kommer dock att bero på den riskbedömning som föregår besluten.

Det är kriminalvården som fattar beslut om såväl permission som utökad frigång (13 kap. 1 § fängelselagen). Kriminalvården har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (FARK Fängelse) för verkställighet av fängelselagen. I dessa kan man därför få viss vägledning i hur Kriminalvården bedömer frågor om, bland annat, permission och utökad frigång. Därtill finns det informativa guider om permission, fotboja och utökad frigång på Kriminalvårdens hemsida. Där kan du få mer ingående information i detta ämne.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1517)
2021-05-15 Vad för straff kan jag tänkas få för grovt olaga hot?
2021-05-13 Vad kan rätten ge för påföljd för olaga hot och skadegörelse?
2021-05-11 Kan man få en "prick i registret" när man kör moped klass 1 utan körkort?
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning

Alla besvarade frågor (92284)