FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt02/01/2023

Vilka rättigheter har man som patient när en ny läkare ändrar tidigare medicinering?

Jag har fått en ny läkare som ändrar min medicinering som jag stått på i 15 år och som jag mår hyfsat bra av, jag har bl.a. nervsmärtor och mot dem finns inte något riktigt bra läkemedel. Min läkare vill tvinga mig till utsättning av alla min läkemedel med hjälp av utsättnings läkemedel som gör att jag mår mycket dåligt både fysiskt och psykiskt. Jag har svåra smärtor och står därför på en ganska stor smärtstillande behandling sedan 15 år tillbaka. Har även ångestdämpande medicinering som ursprungligen ordinerades av psykiatriker, min psykiska medicinering togs över av min tidigare allmänpraktiserande läkare eftersom jag hade en fungerande psykisk behandling som min egen läkare kunde ta över enligt min psykiatriker och detta godtogs av min läkare. Jag är 76 är gammal och både min psykiska och fysiska hälsa är mycket dålig och jag är alltså mycket skör. Min fråga är alltså om en ny läkare som inte känner mig får lov att ändra min medicinering till det sämre för mig? Med vänlig hälsning Mona Lindqvist

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är patientlagen (PL).


Den svenska vården bygger på frivillighet och som huvudregel gäller att åtgärder inte får vidtas utan patientens samtycke, dock med undantag för situationer som inte tål uppskov, dvs. akuta situationer. Därutöver är patientens rätt till information av grundläggande betydelse. Enligt 3 kap. 1 § PL ska patienten få information om sitt hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, det förväntade vård- och behandlingsförloppet, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada.


Vidare gäller principen om delaktighet, vilken innebär ett krav på att vården och eventuell behandling så långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten, dvs. du själv, vilket framgår av 5 kap. 1 § PL. Notera dock att din rätt till samråd inte kan tolkas så att du i egenskap av patient ensidigt kommer att få bestämma innehållet och omfattningen av den aktuella vården. Som patient har man ingen rätt att själv kräva vissa tjänster och/eller specifika behandlingar. Patienten ska dock få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket slås fast i 1 kap. 7 § PL, se även 6 kap. 1 § patientsäkerhetslagen.Om det föreligger flera tänkbara behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med just vetenskap och beprövad erfarenhet så ska du som patient få möjlighet att välja det alternativ som du föredrar. Vidare anges i 7 kap. 1 § PL att patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.


I förevarande fall bedömer jag, utifrån din ärendebeskrivning, att du torde ha rätt att kräva en ny medicinsk bedömning, en s.k. second opinion, utförd av en annan läkare. Enligt 8 kap. 1 § PLgäller nämligen att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en ny medicinsk bedömning. Vidare uttalas i bestämmelsens andra stycke att patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om 1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och 2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Jag är givetvis inte medicinskt sakkunnig, men gissningsvis och baserat på din ärendebeskrivning bör dina åkommor kunna likställas med en särskilt allvarlig sjukdom.

Om inte annat anser jag att du som patient bör nyttja sin rätt tillvalfrihet och möjligheten till en ny fast läkarkontakt. Av 9 kap. 1 § PL följer att en patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom denna region få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård. Jämte detta stadgas i 7 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen att regionen ska organisera primärvården så att alla som omfattas av regionens ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt välja och få tillgång till en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Regionen får inte heller begränsa den enskildes (ditt) val till ett visst geografiskt område inom regionen. I lagens förarbeten uttalas följande:


”... att denne läkare skall svara för att patienten undersöks, om möjligt ställa diagnos och se till att patienten får den medicinska vård som hans eller hennes tillstånd fordrar eller att andra relevanta åtgärder vidtas. ... Läkaren skall också informera patienten om hans eller hennes hälsotillstånd och om de behandlings-möjligheter som finns tillgängliga och vilken av dessa som ur medicinsk synpunkt bedöms vara bäst lämpad för patienten. Det är en viktig uppgift för läkaren att se till att patienten får en reell möjlighet att samråda om och påverka vården och behandlingen ... Inte minst viktigt är det att patienten kan välja en annan läkare än den som först valts om patienten så skulle önska". Se prop. 1994/95:195 s. 41 f.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Sammanfattningsvis kan sägas att du inte kan kräva en viss behandling, men däremot ett byte av vårdcentral och/eller byte av fast läkarkontakt, om en sådan finns vill säga. I annat fall råder jag dig till att kontakta patientnämnden i din region och enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård. Enligt 1 § ska det i varje region finnas en eller flera patientnämnder vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom sjukvården. Av 2 § framgår att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnderna ska även tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet.


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig initialt i den kommande processen i förhållande till din nuvarande vårdgivare, exempelvis genom att upprätta någonting i skrift. Vi kan även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan, t.ex. i patientnämnden och/eller i domstol, om så skulle önskas.. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”