Vilka påföljder kan följa av olovlig körning?

Hej!

Jag hade återkallat körkort i 2 månader och jag behövde ta bilen till jobbet de sista 2 dagar innan jag fick tillbaka mitt körkort och då var jag med i en trafikolycka. Jag undrar om de kan återkalla mitt körkort igen eller om jag får tillbaka det? Vad blir det för följder då jag behövde bilen till jobbet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du har kört bil under spärrtiden och vill veta om detta kan föranleda att ditt körkort återkallas ytterligare samt vilka andra påföljder som kan tänkas följa på den uppkomna situationen. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Bestämmelser om trafikbrott finns i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Olovlig körning
Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till detta, exempelvis någon som saknar giltigt körkort, gör sig skyldig till olovlig körning (3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Aktuell påföljd är böter eller, i det fall brottet är att bedöma som grovt, fängelse i 6 månader. Vid bedömningen huruvida brottet är att bedöma som grovt eller inte ska beaktas, bland annat, om personen i fråga tidigare har innehaft körkort som blivit återkallat. En olovlig körning som inträffar under spärrtiden efter en återkallelse skulle, således, kunna betraktas som grov. Det är emellertid inte det enda som ska beaktas utan samtliga omständigheter i det aktuella fallet ska beaktas (detta framgår bland annat av följande rättsfall). Det kan även påpekas att det i svensk rätt föreligger en presumtion mot att döma ut fängelsestraff om straffvärdet för det aktuella brottet understiger fängelse i ett år och att rätten vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (se bland annat 30 kap. 4 § brottsbalken).

Återkallelse av körkort

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat, vid grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller genom upprepade brott som visar på en bristande vilja eller förmåga hos körkortsinnehavaren att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon (5 kap. 3 § punkten körkortslagen). Enligt Transportstyrelsens hemsida (återkallelsepunkt 4) utgör olovlig körning ytterligare ett skäl till återkallelse av körkort.

Sammanfattning
Att du har kört bil under spärrtiden utgör olovlig körning något som kan föranleda en påföljd antingen i form av böter eller, om brottet bedöms som grovt, fängelse i 6 månader. Det kan, därtill, föranleda att ditt körkort återkallas ytterligare en tid.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga (du kanske inte har kört bil under spärrtiden och varit inblandad i den nämnda trafikolyckan först efter det att spärrtiden löpt ut), något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.
Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning