Vilka påföljder kan en hyresgäst göra gällande mot hyresvärden när förrådet har blivit mögelskadat?

2020-11-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Om man fått hela sitt förråd i en hyresrätt skadat av svartmögel och hyresvärd erkänner att det beror på markfukt men vägrar ersätta mig då inte min hemförsäkring täcker eller erätter mig.Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om hyresrätter finns i Jordabalken (JB) 12 kap., som även kallas för hyreslagen.

Brist i lägenhetens skick

Under hyrestiden är hyresvärden skyldig att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet (JB 12 kap. 15 § första stycket och 9 § första stycket). I lägenhetens skick ingår även förråd som hör till lägenheten.

Det bör anses föreligga en brist på lägenheten eftersom mögel i förrådet innebär att hyresgästen inte kan bruka förrådet som den har för avsikt att göra. Det finns exempelvis en stor risk att det som förvaras i förrådet då blir skadat av möglet och därmed ska det inte anses vara godtagbart att ett förråd är mögelskadat. Därmed är det en brist och skada på lägenheten.

I och med att du skriver att hyresvärden har erkänt att skadan beror på markfukt, så kan det anses att du har anmält skadan till hyresvärden, vilket krävs för att bristen ska kunna åtgärdas (JB 12 kap. 24 § andra stycket).

Vilka påföljder kan du kräva för bristen?

Eftersom hyresvärden har erkänt att mögelskadan beror på markfukt, så är det inte du som har orsakat skadan och därmed har du rätt att kräva vissa påföljder för att lägenheten har en brist och är skadad (JB 12 kap. 16 § första stycket 1 p). Du har rätt att kräva dessa påföljder även om din hemförsäkring inte täcker eller ersätter mögelskadan. Din hemförsäkring påverkar alltså inte din rätt att kräva påföljder för själva skadan i förrådet.

Självhjälpsrätt

Hyresvärden har rätt att avhjälpa mögelskadan, men det verkar inte som att denne vill göra detta eftersom du skriver hyresvärden inte vill ersätta dig då din hemförsäkring inte täcker mögelskadan. Du bör därmed ha rätt att avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad (JB 12 kap. 11 § första stycket 1 p.). Rätten att avhjälpa skadan själv bör användas med försiktighet eftersom det kan uppstå kostnader som inte anses vara försvarliga och som därmed inte ersätts.

Hävning av hyresavtalet

Du har även rätt att säga upp hyresavtalet om mögelskadan inte avhjälps inom en rimlig tid och att bristen är av väsentlig betydelse (JB 12 kap. 11 § första stycket 2 p.). En mögelskada i ett förråd kanske inte är av väsentlig betydelse, men detta ska avgöras från fall till fall. Därutöver framstår däremot inte som att du vill säga upp hyresavtalet och

Nedsättning av hyran

Det som jag skulle rekommendera dig att göra är att begära en nedsättning av hyran (JB 12 kap. 11 § första stycket 3 p.). Du har rätt till nedsättning av hyran från den tidpunkt när du påpekade mögelskadan till hyresvärden och fram till dess att mögelskadan har åtgärdats. Det ska dock även poängteras att en nedsättning av hyran som grundar sig i att förrådet inte kan nyttjas, innebär inte en lika stor hyresnedsättning som om det skulle vara en skada i exempelvis lägenhetens kök.

Skadestånd

Därutöver finns det även en viss möjlighet för dig att begära skadestånd av hyresvärden (JB 12 kap. 11 § första stycket 4 p.). Markfukten är dock något som hyresvärden inte kan påverka. Det kan dock anses att det är hyresvärdens försummelse om den har vetat om att det markfukten, men att ingen åtgärd har vidtagits för att motverka eventuella skador i förråden. Det bör även anses att hyresvärden har varit försumlig om den har vetat om specifikt mögelskadan, men inte åtgärdat bristen.

Därutöver krävs det dock även att det har uppstått en verklig skada för dig, exempelvis att du hade egendom förvarad i förrådet och att det blev förstört genom möglet. Själva skadorna på förrådet innebär inte en skada för dig eftersom det är hyresvärden som äger förrådet. Det krävs alltså att något som tillhör dig har blivit mögelskadat för att du också ska kunna kräva skadestånd. Det kan däremot bli svårt att bevisa att hyresvärden har varit försumligt och då kan du inte få skadestånd, om det har uppstått några skador på din egendom i förrådet. Denna typ av skador på egendom ersätts inte heller vanligtvis av hemförsäkringen.

Åtgärdsföreläggande

Du kan även vända dig till hyresnämnden och begära att hyresvärden ska föreläggas att åtgärda bristen inom en viss tid, om hyresvärden alltså fortfarande vägrar att åtgärda mögelskadorna (JB 12 kap. 11 § fösta stycket 5 p.).

Sammanfattning

Det ska anses att det föreligger en brist på lägenheten genom att förrådet är mögelskadat. Därmed har du rätt att kräva vissa påföljder av hyresvärden, eftersom det inte kan antas att det är du som har orsakat mögelskadan i förrådet. Det har ingen betydelse att din hemförsäkring inte täcker denna typ av skador, utan du har rätt att bristen i förrådet åtgärdas.

Du bör ha en viss rätt att avhjälpa bristen själv och att hyresvärden får stå för den kostnaden och du bör även ha en viss möjlighet att kunna häva av hyresavtalet. Troligtvis blir detta dock svårt för dig. Det som jag skulle rekommendera dig att göra är att begära nedsättning av hyran, samt att du ska vända dig till hyresnämnden och begära ett åtgärdsföreläggande om hyresvärden inte åtgärdar bristen. Det finns även en viss möjlighet att du också kan få ut skadestånd utöver en nedsättning av hyran och åtgärdsföreläggandet. Detta kräver dock försummelse från hyresvärdens sida, vilket kan bli svårt att bevisa och det krävs även skada på din egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1953)
2021-05-06 Får jag flytta min f.d. hyresgäst kvarlämnade egendom?
2021-05-03 Vad är uppsägningstiden vid privatuthyrning av bostad?
2021-05-01 Gäller besittningsskyddet trots uteblivet skriftligt hyresavtal?
2021-04-30 Är hyresvärden skyldig att tillhandahålla en parkeringsplats för mig?

Alla besvarade frågor (92030)