Vilka påföljder gäller vid grovt rattfylleri och kan de mildras?

2019-10-29 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, jag har blivit stoppad av polisen pga fortköning nära vägarbte. Jag hade alkohol i kroppen 0,16mg/l in utandningen. Jag var på väg till sjukhuset då min mamma inte mådde bra. Polisen anmälde rattfylleri till åklagarmyndigheten.Jag fick samtal från polisen om att åklagaren har skickat tillbaka ärendet till polisen för ett nytt föhör då de har delgivit mig för Grovt rattfylleri då jag har kört fort nära vägarbete. Jag har 2 jobb och har ALDRIG blivit dömd för någonting förut. Vad kan straffet bli med tanke på omständigheterna ?TACK
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över påföljderna för grovt rattfylleri, och om det finns omständigheter som kan förmildra straffet.

Vad är påföljderna vid grovt rattfylleri?

En person gör sig skyldig till grovt rattfylleri, ska dömas till fängelse i högst två år (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet är av sådan art, att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. En presumtion är ett antagande som gäller så länge inget annat visats, vilket innebär att presumtionen om fängelsestraff kan brytas. Det krävs dock att det föreligger särskilda skäl för att påföljden istället ska bli en icke frihetsberövande.

Vilka skäl kan mildra påföljden?

Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till skyddstillsyn alternativt villkorlig dom förenat med en föreskrift om samhällstjänst (och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter), kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till ett frihetsberövande straff (som fängelse). Det är dock främst omständigheterna vid brottet som är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljd. Omständigheter som kan utgöra skäl för en mildare påföljd utan frihetsberövning, kan till exempel vara om promillehalten varit förhållandevis låg, eller om körningen skett under förhållande som inte innebar större trafikfara.

Vad händer med ens körkort om man döms för rattfylleri?

Vid grovt rattfylleri ska också körkortet återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelsen av körkortet bestäms även en spärrtid. Inom spärrtiden får inget nytt körkort utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska dock spärrtiden bestämmas till lägst ett år (5 kap. 6 § körkortslag). Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen.

Vad gäller därför i ditt fall?

Ditt körkort kommer att återkallas och befästas med en spärrtid om minst ett år. När domstolen gör sin bedömning av andra påföljder, kommer de att göra en helhetsbedömning där de ser till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De tar bland annat hänsyn till din tidigare brottslighet (29 kap. 4 § Brottsbalken), men som du nämner är du ostraffad vilket därmed bör vara en faktor som mildrar straffet. Att du kört för fort vid ett vägarbete är samtidigt en faktor som inneburit trafikfara.

Eftersom domstolen kommer göra en helhetsbedömning i ditt enskilda fall, är det tyvärr svårt för mig att med den informationen som jag har fått, ange vilken slutgiltig påföljd som domstolen kommer döma.

Hoppas att ovanstående resonemang hjälpt dig, och att du fått klarhet kring vilka tänkbara påföljder som finns!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (759)
2020-08-05 Hur återkallas körkortet?
2020-07-31 Vad händer om man nekar en bot?
2020-07-30 Körtillstånd?
2020-07-30 Indraget körkort - vad gäller?

Alla besvarade frågor (82613)