Vilka krav gäller för avskedande med omedelbar verkan?

FRÅGA
Min chef har fått reda på att en av de anställda har lämnat utupplysningar om kunder och nyheter till ett konkurrerande företag. Min chef som ärmycket framåt vill med omedelbar verkan avskeda den anställda innanpersonen hinner göra mer skada. Men jag som är lite mer försiktig som personoch anser att en uppsägning med lagenlig uppsägningstid måste vara rätt åtgärd. Kan man göra som min chef vill eller borde jag upplysa honom om min idé istället?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För anställningsavtal gäller lagen om anställningsskydd (LAS).

Svaret beror dels på vilken anställningsform som arbetstagaren omfattas av, om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och vad som står i det individuella anställningsavtalet.

Uppsägning innebär krav på uppsägningstid

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid, (4 § LAS). Detta gäller i fall det inte finns kollektivavtal på er arbetsplats och ni inte kommit överens om längre uppsägningstid i personens anställningsavtal. Som huvudregel gäller alltså minst en månads uppsägningstid oavsett hur lång tid personen varit anställd, (11 § LAS).

Avskedande ger rätt till uppsägning med omedelbar verkan

För att omedelbart få skilja en arbetstagare från sin anställning utan krav på omplacering och utan rätt till uppsägningstid, krävs att grund för avskedande finns. Det räcker inte att det föreligger saklig grund för uppsägning enligt (7 § LAS) för att avskeda arbetstagaren och därmed omedelbart skilja denne från sin anställning. Arbetsgivaren får endast avskeda en arbetstagare som grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). För att ett avskedande ska kunna komma ifråga krävs det ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från arbetstagaren att det inte ska behöva tålas av arbetsgivare. Exempel på grund för avskedande är uppsåtlig brottslighet, ohederligt handlande, illojal konkurrens och andra grovt olämpliga beteenden som orsakat eller varit ägnade att orsaka skada för arbetsgivaren eller kollegor.

Vid bedömningen av om det föreligger grund för avskedande sker i allmänhet en värdering av bland annat misskötsamhetens karaktär och arbetstagarens ställning. Eftersom jag inte vet alla omständigheterna i det enskilda fallet kan jag inte avgöra om arbetstagarens agerande i detta fall är tillräckligt allvarligt för att kunna leda till avskedande. En arbetsgivare som bryter mot reglerna i LAS kan bli skadeståndsskyldig (38 § LAS, dock är det troligt att informationen som arbetstagaren lämnat till konkurrerande företag varit skadligt för företaget och skulle därför kunna vara grund för avskedande med omedelbar verkan. Detta är alltså en bedömningsfråga som ni noga bör utvärdera.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1767)
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?
2021-05-01 Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (92029)