FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar31/08/2019

Vilka kostnader kan jag åläggas som borgensman?

Hej.

Jag har en vuxen son med diagnoser och rättigheter inom LSS, kommunen nekade honom boende så jag gick in som borgenär för att min son skulle få tak över huvudet. (skulder hos KF omöjligör eget kontrakt)

Min fråga är då:

Är JAG som borgnär skyldig att stå för skador min son orsakat i vredesutbrott? Det står så här i kontraktet: " Undertecknad går i borgen en för båda och båda för en såsom för egen skuld för hyresgästens skyldigheter enl ovan angivet hyreskontrakt eller enl 12 kap jordabalken tills full betalning sker."

Min son har nu efter nu mycket krånglande med myndigheter, äntligen blivit beviljad ett särskilt boende.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Att gå i borgen innebär att man påtar sig en förpliktelse gentemot en fordringshavare (borgenär) att betala annans (gäldenärs) skuld om denne inte själv gör det. Syftet med en borgensförbindelse är att ge borgenären en säkerhet för gäldenärens förpliktelse. Den som går i borgen kallas för borgensman och blir genom sin borgensförpliktelse medgäldenär i förhållande till borgenären. Som borgensman ansvarar du därför för att huvudgäldenären (din son) uppfyller sina förpliktelser.

När det gäller borgen finns det två typer, enkel borgen och proprieborgen. Den tryggaste formen av borgen för borgenären är proprieborgen. Proprieborgen innebär att borgensmannen påtar sig betalningsansvar för gäldenärens förpliktelse såsom för egen skuld (jfr 10 kap. 9 § Handelsbalken). Borgensmannen har vid proprieborgen ett direkt och primärt ansvar, innebärande att borgenären kan välja om den vill begära betalt av gäldenären eller borgensmannen. Så som borgensförbindelsen du skrivit under är formulerad har du ingått en borgensförbindelse av typen proprieborgen.

Enligt borgensförbindelsen har du åtagit dig att ansvara för hyresgästens (din sons) skyldigheter enligt hyreskontraktet eller enligt 12 kap. Jordabalken (JB). Nu vet jag inte exakt vad som är stadgat i hyreskontraktet, men de skyldigheter som bland annat kan uppkomma enligt 12 kap. JB är betalning av hyra men även skadeståndsskyldighet om hyresgästens vårdplikt åsidosätts. Vårdplikten innebär att hyresgästen är ersättningsskyldig för all skada som uppkommer genom hyresgästens eget vållande, genom vårdslöshet och genom försummelse. Ersättningsskyldigheten är långtgående och innebär att hyresgästen ansvarar även för familjemedlemmars, gästers och hantverkares vårdslösa handlingar. Däremot är hyresgästen inte ansvarig för rena olyckshändelser (jfr 12 kap. 24 § första stycket JB).

I din sons fall innebär det att utöver förpliktelsen att betala hyran, kan det uppkomma andra förpliktelser, om han t.ex. har sönder någonting i lägenheten och det inte rör sig om en olycka. Då du ingått en borgensförbindelse kan hyresvärden välja att vända sig till dig för betalning av sådan skuld när den förfallit.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på den fråga du ställde. Om något är oklart eller du framöver behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?