Vilka konsekvenser medför svartjobb?

2017-03-28 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilka lagar som blir tillämpliga vid svartjobb och vad konsekvenserna kan bli?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svartarbete kan framför allt medföra två rättsliga konsekvenser. Dessa är skattetillägg och åtal för skattebrott.

Skattetillägg: En administrativ sanktion
Skattetillägg regleras i 49 kap. skatteförfarandelagen (SFL) och innebär att den som har lämnat oriktiga uppgifter till skatteverket får ett procentuellt påslag på sin slutliga skatt för beskattningsåret. Att underlåta att uppge inkomster som man har haft under året i sin inkomstdeklaration anses också vara att lämna oriktiga uppgifter (49 kap. 5 § SFL). I huvudregel motsvarar påslaget 40 % av den skatt som undandragits genom de oriktiga uppgifterna (49 kap. 11 § SFL). När det gäller svartarbete blir alltså påslaget 40 % av den ersättning som den skattskyldige erhållit för arbetet.

Det bör också nämnas att Skatteverket får ompröva beslut om slutlig skatt och besluta om efterbeskattning inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut, när Skatteverket har fattat ett felaktigt beslut på grund av att oriktiga uppgifter har lämnats (66 kap. 27 § SFL). Det innebär att den skattskyldige kan behöva betala skatt för ett svartarbete som han eller hon utfört för upp till drygt sex år sedan.

Skattebrott: En straffrättslig sanktion
Utöver det administrativa sanktionssystemet är svartarbete även kriminaliserat under brottsrubriceringen skattebrott. Skattebrott kan begås exempelvis genom att gärningspersonen undandrar skatt genom att lämna oriktiga uppgifter i sin inkomstdeklaration (se 2 § skattebrottslagen (SkBrL)). Svartarbete faller alltså tydligt under denna bestämmelse. Straffet för skattebrott av normalgraden är fängelse i högst två år. I ringa fall kallas brottet skatteförseelse och bestraffas med böter (3 § SkBrL). I grova fall är brottsrubriceringen grovt skattebrott och fängelsestraffet uppgår då till minst sex månader och högst sex år (4 § SkBrL).

Sammanfattning
Kort sammanfattat kan alltså den som arbetar svart, det vill säga tar emot ersättning för ett arbete utan att redovisa detta i sin inkomstdeklaration, drabbas av två sanktioner. Dels kan han eller hon påföras ett skattetillägg som normalt motsvarar 40 % av den skatt som har undandragits. Dels kan han eller hon bli åtalad för skattebrott, vilket straffas med fängelse i högst två år. I grova fall uppgår fängelsestraffet till minst sex månader och högst sex år, men i ringa fall stannar straffet dock vid böter.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?