FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt24/11/2018

Vilka befogenheter har en övergångsregering?

Stefan Löfven som ledare av en expeditionsminister har han inte rätt att vidtaga annat än löpande förvaltningsåtgärder. Han har under inga villkor rätt att ingå långtgående avtal av denna typ. Gör han det ändå begår han ett grundlagsbrott?

Stämmer detta om undertecknandet av FNs migrationsavtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag förstår din fråga såsom att du undrar om det finns några grundlagsbegränsningar i en övergångsregerings befogenheter att ingå internationella överenskommelser. Jag utgår ifrån att du inte är intresserad av regelverket kring hur en överenskommelse ingås, utan att din fråga rör specifikt om en övergångsregering är belagd med några speciella restriktioner i vår grundlag.

En övergångsregering har enligt grundlagen samma befogenheter som en vanlig regering vad avser internationella överenskommelser

Regler om regeringen och dess befogenheter finns i regeringsformen (hädanefter RF).

Stefan Löfvén har i sin egenskap av statsminister förlorat en förtroendeomröstning i riksdagen, och är följaktligen entledigad (RF 6 kap 3 §). Fram tills dess att en ny regering tillträder, behåller dock såväl Stefan Löfvén som hans övriga statsråd sina poster, d.v.s sitter kvar som en övergångsregering (6 kap 11 § RF).

En vanlig missuppfattning är att en övergångsregering (expeditionsministär) är mer begränsad i sin handlingsfrihet än en "ordinarie" regering. Så är emellertid i princip inte fallet. Det tillhör visserligen praxis att en övergångsregering inte vidtar några viktigare åtgärder, men det finns ingen grundlagsregel som uttryckligen begränsar en övergånsregering till löpande förvaltningsärende. Enligt 3 kap 11 § andra stycket RF får en övergångsregering inte utlysa extra val - i övrigt har Stefan Löfvéns regering kvar samma maktbefogenheter som innan det att riksdagen röstade bort den, och detta gäller fram tills dess att vi får en ny regering.

Självfallet måste emellertid en övergångsregering följa samma regler i regeringsformen som en vanlig regering. Reglerna kring hur en internationell överenskommelse (t.ex FN:s migrationsavtal) ingås finns i 10 kap RF. Exakt hur dessa regler ser ut faller utanför din frågeställning, såsom jag förstått den.

Har du närmare frågor kring hur regeringen får ingå internationella överenskommelser eller dylikt, är du välkommen att återkomma med fler frågor likt den du just ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes NorrmanRådgivare