Vilka åtgärder finns att tillgå avseende en lärare som beter sig olämpligt?

FRÅGA
Hej! Jag är 25 år gammal och jobbar med barn och ungdomar på min ort. Flera gånger har jag fått höra om en lärare på deras skola som helt ärligt är oroväckande. I mitt arbete är vi på denna skola ett par gånger i veckan och jag har träffat denna lärare själv. Jag tycker hen agerar fruktansvärt oskickligt även när vi är där. Hen blandar ihop elever och har även bedömt vissa elever fast det skulle ha varit till en annan. Ämnet det gäller är bild och form och just nu är det årskurs 9 som kontaktar mig i princip varje kväll med ångest och gråter floder. På lektioner sker det kränkningar (i min mening) respekterar inte andras könsidentitet, kallar elever för namn så som "bäver", eleverna anser att hon inte lär ut någonting på lektioner utan de får bara hemuppgifter och ifall de frågar läraren angående uppgiften så får hen eleven att framstå som "dum i huvudet" Läraren har själv sagt att det hen lär ut är på universitetsnivå men dessa stackars barn går i 9an och är 15 år gamla. De känner sig nedtryckta, obekväma och kränkta av denne lärare. Självklart har eleverna pratat med andra lärare, rektor och även föräldrar har ringt som tokar. Läraren sätter orimliga krav och dessa elever som ter sig till mig är riktiga A-elever. "Plugghästar" när läraren började hade de A i betyg och hen har sänkt till E utan en vettig anledning. Jag vet att de gör allt för att få bästa betyg men det här är helt bortom gränser. Vad kan man göra?! Rektorn gör ingenting.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår från din fråga att detta är en mycket oroväckande situation och jag ska göra mitt bästa för att klargöra vilka åtgärder du kan vidta för att ta ärendet vidare.

Krav på lärare

Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får enligt 2 kap. 13 § skollagen bedriva undervisningen. En legitimerad lärare är dessutom enligt 2 kap. 15 § skollagen ansvarig för den undervisning som han eller hon bedriver.

För lärare råder det enligt 6 kap. 9 § skollagen ett uttryckligt förbud att utsätta elever för kränkande behandling. Med kränkande behandling avses enligt 6 kap. 3 § fjärde strecksatsen skollagen ett uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Skolans utredningsansvar

Huvudmannen för en skola har ett ansvar att se till att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever, 6 kap. 6 § skollagen. Huvudmannen är kommunen om det rör sig om en kommunal skola och en styrelse om det rör sig om en privat verksamhet.

Vidare ska huvudmannen tillse att det genomförs åtgärder för att förhindra sådan kränkande behandling av barn och elever, 6 kap 7 § Skollagen. En plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga kränkande behandling ska också upprättas varje år, 6 kap 8 § Skollagen.

Personalen på en skola har en skyldighet att meddela rektorn om de får reda på att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, personalen har alltså en anmälningsplikt. Rektorn som därmed får kännedom om den kränkande behandlingen har i sin tur en skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är då skyldig att utreda omständigheterna kring kräkningen skyndsamt och eventuellt ta till sådana åtgärder som behövs för att förhindra sådan kränkande behandling i framtiden, 6 kap 10 § Skollagen.

Så skolan har alltså en utredningsplikt när det kommer till kränkande behandling vilket innebär att skolan måste ta reda på vad som skett samt anledningarna till det. Skolan har vidare handlingsplikt vilket innebär att skolan ska arbeta fram åtgärder, utifrån utredningen som gjorts, för att få kränkningarna att upphöra.

Möjliga åtgärder

I ditt fall tolkar jag det som att skolan inte själva valt att utreda och handla mot den kränkande behandling från läraren. I detta fall finns lika olika åtgärder att tillgå dels gällande lärarens handlande dels i förhållande till rektorns passivitet.

Ett alternativ är att vända sig till Justitieombudsmannen (JO) som har tillsyn över myndigheter, 2 § lag med instruktion för Riksdagens ombudsmän. När någon känner sig felbehandlad - eller anser att någon annan blivit det - av en myndighet eller tjänsteman kan en anmälan göras till JO. JO kan då inleda en utredning av den aktuella myndigheten som eventuellt kan resultera i utfärdade av kritik samt rekommendationer för vilka vägar som bör vidtas för att rätta till problemet. Viktigt att poängtera här är att JO:s beslut inte är rättsligt bindande, vilket innebär att det inte finns ett krav på rättelse från skolans sida. I praktiken är detta dock någon som myndigheter ofta fogar sig efter.

Den andra vägen du kan ta är att anmäla skolan till Skolinspektionen som utövar till syn över skolorna i Sverige, 26 kap. 3 § skollagen. De flesta anmälningar till Skolinspektionen handlar om barn och elever som inte får det särskilda stöd de behöver, blir utsatta för mobbning eller inte får den undervisning de har rätt till. Anmälan kan även avse andra brister i den pedagogiska verksamheten och omsorgen om barnen och eleverna. Skolinspektionen granskar om skolan har brutit mot skollagen, läroplaner eller andra regler som finns för verksamheten.

Även enskilda lärare kan anmälas till Skolinspektionen om de anses ha agerat olämpligt eller oskickligt i sin roll som legitimerad lärare. Skolinspektionen tar vidare denna anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd som kan utfärda en varning eller i vissa fall även återkalla legitimationen beroende på graden av olämplighet och oskicklighet hos läraren, 2 kap. 23 § skollagen.

Anmälningar går till på så sätt att du går in på respektive myndighets hemsida och fyller i deras anmälningsformulär eller skickar ett mail där du beskriver ditt ärende, vilka brister du anser föreligger och varför.

Sammanfattning

Av de omständigheter som framgår i din fråga skulle jag rekommendera dig att gå vidare med ärendet till Skolinspektionen och JO. Båda dessa organ har möjlighet att utreda skolan och läraren, skulle det bedömas nödvändigt kan dessutom Lärarnas ansvarsnämnd utfärda en varning eller återkalla legitimationen hos den aktuella läraren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (353)
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?
2021-06-01 Får en lärare ta en elevs mobiltelefon?

Alla besvarade frågor (93068)