FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/12/2018

Vilka är reglerna om sekretess inom hälso- och sjukvård?

Har mitt barns andra vårdnadshavare och barnets styvmor rätt att få uppgifter om mig från vården? Var hittar jag tydligt utskrivet hur mina lagliga rättigheter till sekretess ser ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om sekretess regleras av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för de som arbetar inom stat, landsting eller kommun. För de som arbetar hos en privat vårdgivare finns regler om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen. Innebörden av reglerna är dock mycket lika, den stora skillnaden är att det är olika lagar som är tillämpliga beroende av om det är en privat eller offentlig vårdgivare. Jag kommer i mitt svar att utgå från offentlighets- och sekretesslagen, men likvärdiga bestämmelser om tystnadsplikt för privata vårdgivare finns i 6 kap. patientsäkerhetslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen innefattar sekretess för de flesta svenska myndigheter, i mitt svar kommer jag att fokusera på bestämmelserna om hälso- och sjukvård.

Vad innebär sekretess och för vem gäller den?

Sekretess innebär ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen, skriftligen eller på annat sätt (3 kap. 1 § OSL). I offentlighets- och sekretesslagen är det främst 21 kap. och 25 kap. som är aktuella i fråga om vård och hälsa. Sekretessen gäller inte bara för dokumenterade uppgifter, utan även alla andra uppgifter som är av personlig art. Allt man ser, hör eller på annat sätt får reda på i yrkesutövningen och som kan betraktas som privata uppgifter om enskilda patienter, eller närstående till patienter, omfattas av sekretess.

Sekretessen gäller för all personal och för alla uppdragstagare som deltar i vårdarbetet. Den gäller även för administrativ personal, personal som ansvarar för teknisk utrustning samt för tolkar. Sekretessen gäller även för den som på grund av sin utbildning deltar i vårdarbetet. Däremot gäller den inte för elever som endast besöker vården i studiesyfte. Sekretessen gäller även sedan anställningen eller uppdraget har avslutats.

Huvudregeln inom vården är sekretess

I offentlighets- och sekretesslagen används dels ett rakt skaderekvisit, dels ett omvänt skaderekvisit. Ett rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna som huvudregel är offentliga. Uppgifterna kan beläggas med sekretess endast om de anses kunna leda till skada. Det omvända skaderekvisitet innebär istället att huvudregeln är att uppgifterna är sekretessbelagda. Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift ska den bestämmelse som ger starkast skydd tillämpas.

Vid sekretess inom offentlig sjukvård används det omvända skaderekvisitet, innebärande att uppgifterna som huvudregel är sekretessbelagda. Uppgifter om en enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden får bara lämnas ut, om det är helt klart att den det gäller eller någon närstående till den enskilde, inte lider men om uppgiften lämnas (jfr 25 kap 1 § OSL). Med begreppet "men" avses ett mer påtagligt obehag. Bedömningen måste alltid utgå från den enskilde individens egna upplevelse; det förutsätter normalt att man ska fråga patienten om vederbörande samtycker till att uppgifter lämnas ut. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut om patienten själv godkänner det.

Utgångspunkten och som svar på din fråga är således att uppgifter från vården, vilket kan avse din journal men även andra uppgifter, får lämnas ut endast om det står klart att du inte lider men av det. I regel bör det krävas ditt samtycke för ett utlämnande av uppgifterna.

Sekretessbrytande bestämmelser

Även om sekretess är huvudregeln finns det dock en mängd undantag som kan vara aktuella. I ditt fall, då du undrar om ditt barns andra vårdnadshavare och barnets styvmor vill ha ut uppgifter, är min bedömning att de sannolikt ej är tillämpliga.

Exempel på när sjukvårdspersonal ska bryta sekretessen är vid skyldigheten att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (jfr 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen). Vårdpersonalen är i ett sådant fall skyldig att till socialnämnden lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. Observera att det är i förhållande till socialnämnden som sekretessen bryts, inte i förhållande till andra enskilda såsom ditt barns andra vårdnadshavare.

Sekretessen ska även brytas t.ex. vid Lex Maria-anmälan då det skett en händelse som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada, samt i förhållande till polis/åklagare/domstol avseende vissa brott.

Sammanfattning och råd

Bestämmelserna om sekretess inom hälso- och sjukvård regleras för offentlig sjukvård i offentlighet- och sekretesslagen, för privat sjukvård i patientsäkerhetslagen. Bestämmelserna är, trots olika lagar, väldigt lika. Huvudregeln inom hälso- och sjukvård är att uppgifter om en enskilds hälsa är sekretessbelagda. Som utgångspunkt ska uppgifter om en enskild inte lämnas ut utan samtycke.

Ditt barns andra vårdnadshavare och barnets styvmor ska i regel inte ha möjlighet att få ut uppgifter om dig från vården om du inte samtycker till det. De sekretessbrytande bestämmelser som finns är i regel i förhållande till andra myndigheter.

Jag är fullt medveten om att lagen kan vara svårläst, dock hoppas jag att svaret gett dig en uppfattning om vad som gäller om sekretess inom hälso- och sjukvård. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post.

Avslutningsvis kan jag tipsa om att en del av reglerna går att läsa i ett mer lättläst format i Vårdhandboken, vilket är en tjänst från Sveriges landsting, regioner och kommuner.

God fortsättning!

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000