Vi har lämnat en ansökan avseende gemensamhetsanläggning, kommunen avser dock upprätta en ny detaljplan, vilken detaljplan gäller i vårt ärende?

2018-11-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
<p>Mark kring och mellan tomterna i vårt fritidsområde är privatägd och är i (gällande) detaljplan från år 1975 utlagt som vägar och allmän platsmark. För vägarna har gemensamhetsanläggning inrättats, men inte för platsmarken. </p><p>För två år sedan lämnade vi tomtägare in en ansökan till Lantmäteriet om att inrätta en ga för platsmarken. LM förklarade att de kan påbörja arbete först om 2 år. Ett år efter att vår ansökan lämnades in, begärde markägaren planbesked hos kommunen om att få detaljplanen upphävd. Kommunen lämnade ett positivt planbesked för att "påbörja planarbete i syfte att utreda förutsättningarna att ändra gällande detaljplan avseende allmänplats inom fastigheten".</p><p>Helt nyligen hölls på initiativ av lantmätaren ett första informationsmöte dit alla berörda fastighetsägare inbjudits. Lantmätaren meddelade att en ga absolut kan inrättas, men att det är oklart vilka områden som kan ingå och att detta är något som helt avgörs av kommunen. Lantmätaren förklarade att man nuförtiden, i nyare planer, avsätter betydligt mindre områden som allmän platsmark än i vårt fall och att kommunen måste göra om planen och anpassa den till nu gällande praxis. </p><p>Vi får inget gehör för vår åsikt att det är nuvarande plan som skall ligga till grund för omfattningen av ga och inte senare, ännu inte upprättade planer.</p><p>Vad gäller?</p>
SVAR

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p><i>Jag förstår det, såsom det i frågeställningen antyds, att det är fråga om ändring av detaljplan. Alltså, det tycks inte vara fråga om antagande av en helt ny detaljplan. I det följande avser jag sålunda redogöra för huruvida nuvarande eller ändrar detaljplan ska ligga till grund för bedömningen av gemensamhetsanläggningen avseende platsmarken.</i></p><p><b>Ändring av detaljplan</b></p><p>Detaljplaner gäller tills de upphävs, ersätts eller ändras. I de fall detaljplaner ändras, omfattar det förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett redan detaljplanelagt område, samt kan en geografisk del av en detaljplan upphävas. Efter att en kommun har antagit en detaljplan börjar en genomförandetid löpa. Genomförandetiden är den tid under vilken detaljplanen står fast och inte kan ändras. Genomförandetiden är mellan fem och femton år. Står det inte angivet i detaljplanen hur lång genomförandetiden är, gäller en tid om femton år (<a href="https://lagen.nu/2010:900#K4P21S1" target="_blank"><b>4 kap. 21 § PBL</b></a> och <a href="https://lagen.nu/2010:900#K4P23S1" target="_blank"><b>4 kap. 23 § PBL).</b></a></p><p>Ändring av detaljplaner kan nyttjas för att anpassa detaljplanen till nya förhållanden och för att detaljplanen ska vara aktuell, utan att en hel lämplighetsbedömning genomförs, som vid upprättandet av nya detaljplaner. Det finns inte någon uttalad laglig begränsning för vad som kan göras inom ramen för ändring. I de fall detaljplaner ändras, ska dock ändringen uppfylla kraven i PBL, vilka avser tydlighet och att ändringarna ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen (jfr. prop. 1990/91:146 sid. 47 och <a href="https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/for-vad-kan-en-detaljplan-andras/">4 kap. 32 §</a> PBL). Kommunen avgör huruvida det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplaner i enskilda fall. Det innebär, att det görs ändringar i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan.</p><p>I de fall detaljplaner ändras måste det vara tydligt för alla parter vad ändringen avser och vad ändringarna innebär i relation till den ursprungliga detaljplanen. Efter att ändringen vunnit laga kraft, är det planen i dess ändrade form som gäller (jfr prop. 1990/91:146 sid. 48).</p><p><b>Ska tidigare eller senare detaljplan gälla?</b></p><p>Såsom nämndes ovan, är frågan huruvida den tidigare detaljplanen ska gälla i detta skede, eftersom ansökan avseende gemensamhetsanläggning väckts i ett tidigare skede än att ändring genomförts.</p><p>Grundregeln är att detaljplaner inte kan ändras före genomförandetidens utgång i det fall en berörd fastighetsägare motsätter sig det. Detta gäller emellertid inte i det fall det är fråga om att föra in bestämmelser om fastighetsindelning och rättighetsområden enlig 4 kap. 18 § andra stycket PBL. Det grundläggande skyddet mot planändringar före genomförandetidens utgång innebär att det, mot berörda fastighetsägares vilja, inte är möjligt att ändra eller ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och rättighetsområden utan endast att införa nya sådana (4 kap. 39 § PBL) (jfr. prop. 2009/10:170 sid. 219). I detta fall bör dock nuvarande detaljplan ha utgått.</p><p>Det är även möjligt för kommuner att göra mindre ändringar av användningsbestämmelser, förutsatt att avsikten med den ursprungliga detaljplanens grund bevaras, samt att ändringen är förenlig med planens syfte. En exemplifiering av ändring av användning kan vara i de fall kommunen behöver ta en del av ett naturområde i anspråk för en vändplats för att få till en bättre trafiklösning.</p><p>Rätt till ersättning?</p><p>I 14 kap. 9 § PBL stadgas det, att i de fall en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång, har den som äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren. En sådan rätt till ersättning gäller också om ändringen eller upphävandet sker efter genomförandetidens utgång och skadan avser en åtgärd som när genomförandetiden löpte ut omfattades av ett bygglovsärende som inte var slutligt avgjort.</p><p>I detta fall är det dock inte fråga om ändring av detaljplanen innan dess upphävande av genomförandetiden och det är heller inte fråga om upphävande efter genomförandetiden och skada avseende bygglovsärende.</p><p><b>Slutsats</b></p><p>Det är möjligt för kommuner att ändra detaljplaner. Detta görs ofta för att anpassa detaljplanen till nya förhållanden och för att detaljplanen ska vara aktuell. Det finns inte någon uttalad laglig begränsning för vad som kan göras inom ramen för ändring. Däremot krävs tydlighet och att ändringarna ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen.</p><p>Grundregeln är dock att detaljplaner inte kan ändras före genomförandetidens utgång i det fall en berörd fastighetsägare motsätter sig det. Huvudregeln är dock förenad med undantag. Eftersom detaljplanen ifråga även förmodligen har utgått, bör det inte föreligga hinder för kommunen att ändra detaljplanen. Kommunen är nämligen i sådana fall inte fortsatt bunden av den.</p><p>Det är även möjligt för kommuner att göra mindre ändringar av användningsbestämmelser, förutsatt att avsikten med den ursprungliga detaljplanens grund bevaras, samt att ändringen är förenlig med planens syfte.</p><p>Min uppfattning är sålunda, att ert ärende ska behandlas i enlighet med den nya detaljplan som avses upprättas av kommunen.</p><p><b>Jag rekommenderar</b> att ni under den kommande processen, under vilken kommunen ska hålla samråd och granskning, inhämtar yttranden från intressenter. I det fall detta ärende kan påverka flera vore det nämligen fördelaktigt om ni startar en intressegrupp som sakligt för talan mot förändringen. Jag rekommenderar även att ni kontaktar en jurist som kan bistå er under tvistens gång.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!</p>

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (926)
2019-04-19 Dömdes för ringa narkotikabrott 6 år sedan, möjlighet att nu bli antagen till försvarsmakten?
2019-04-18 Namnbyte till tidigare efternamn
2019-04-17 Vad kontrollerar Kriminalvården innan de fattar beslut om besökstillstånd?
2019-04-15 Hur överklagar jag miljömål?

Alla besvarade frågor (67977)