Vetskap om utmätning samt utmätningsbar egendom vid samboförhållande

Hej! Kronofogden har gått in i mitt garage. Min sambo släppte in dem utan mitt vetande och medgivande. Där har de utmätt en motorcykel, som står skriven på mig. Kan kronofogden gå in i mitt garage. Utan medgivande och vetskap från mig? Vad krävs för att bevisa att motorcykeln är min?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga!


I utsökningsbalken (UB) regleras frågor om hur en utmätning ska gå till och vad som får utmätas. Jag uppfattar det som att Du eller Din sambo är gäldenär dvs. den som har skulder.


Gällande huruvida Kronofogden har rätt att gå in i Ditt garage utan Din vetskap och medgivande så ska enligt huvudregeln i 4 kap 12 § UB en underrättelse om målet skickas till gäldenären med post eller lämnas på ett annat lämpligt sätt. Detta ska ske så tidigt att gäldenären kan få tillräckligt med tid för att bevaka sin rätt. Underrättelse om utmätningen behöver inte ske om det t.ex. finns risk för att gäldenären gömmer, lämnar bort eller förstör egendom eller om saken är brådskande. Således har gäldenären enligt huvudregeln rätt att bli underrättad om målet innan utmätning sker.

Gällande själva utmätningen finns inget rättighet för gäldenären att närvara vid den om det inte behövs att han eller hon får tillfälle att yttra sig vid utmätningen. Detta kan utläsas av 4 kap 13 § UB. Oavsett om det är Du eller Din sambo som är gäldenär så hade Kronofogden således rätt att gå in i Ditt garage utan Din vetskap.


Vidare till Din fråga om motorcykeln. Enligt 4 kap 17 § UB får lös egendom utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären. I 4 kap 19 § UB regeras situationen när egendom finns i makars eller sambos (vid samboförhållande krävs att samboförhållandet är varaktigt) gemensamma besittning. Av bestämmelsen framgår att gäldenären anses vara ägare till egendomen om den finns i Er gemensamma besittning och det inte görs sannolikt att Ni är samägare till egendomen enligt lagen om samäganderätt och det inte heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon annan. Med uttrycket ”besittning” menas att man har egendomen under omedelbar kontroll. Läs mer om begreppet här.

Därför, om det är Du som är gäldenär bör motorcykeln få utmätas eftersom den är lös egendom. Jag skriver "bör få utmätas" då jag med de i frågan angivna omständigheterna inte kan bedöma detta med säkerhet. Om Ni har den i Er gemensamma besittning och det inte framgår att den tillhör Din sambo eller görs sannolikt att Ni är samägare till den så får den utmätas.

Är det Din sambo som är gäldenär får motorcykeln inte utmätas om det framgår att motorcykeln är Din eller om det görs sannolikt att Ni äger den med samäganderätt. Med uttrycket ”framgår” menas att det måste vara styrkt att motorcykeln tillhör Dig. Det räcker således inte att Du endast muntligt påstår detta. Vad som ska bevisas har flertalet gånger bedömts av domstol. Som exempel kan fallet NJA 1984 s. 375 nämnas. Där behandlades frågan huruvida det vid en utmätning kunde anses att egendom tillhörde annan än gäldenären. Av utredningen framgick att gäldenärens sambo köpt en båt för egen räkning. Hon (sambon, ej gäldenären) åberopade bl.a. ett köpekontrakt. Högsta domstolen fann att det i målet var utrett att hon i eget namn köpt båten, delvis på kredit, av annan än gäldenären och att köpet skett några år innan utmätningen. Sambon behövde utöver detta inte visa att hon inte överlåtit båten till gäldenären.

Hur Du kan bevisa att motorcykeln är Din beror alltså på omständigheterna. Viktiga omständigheter kan exempelvis vara om det finns papper på att motorcykeln är Din och om Du har köpt den av någon annan än Din sambo.


Jag hoppas att Du förstår mitt svar och att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”