Verkställighet av utmätningsdomar i utlandet

2015-06-07 i Utmätning
FRÅGA
Skulder till banker och svenska inkassobolag vid flytt till utlandetSituationen ser ut som följer:(1) Jag har banklån, CSN, Försäkringskassan, borgensåtagande, kortkrediter och andra saker som telefonräkningar, som har förfallit och legat hos kronofogden sedan 2007. (2) Jag har gift mig med en Kanadensiska och flyttat till Quebec, Kanada där jag nu är skriven, har arbetsvisum, och är även mitt i processen för permanent uppehållstillstånd. Jag har inga planer på att komma tillbaka till Sverige annat än för att besöka familjen över jul och dylikt.Bankåtaganden uppgår till 1,1MkrInkassoskulderna på ca. 70 000 krCSN på ca 120 000 krFörsäkringskassan på 15 000 krJag undrar nu vad banken, inkassobolagen, CSN och Försäkringskassan har för möjligheter att driva in skulderna som uppkommit i Sverige. Skulle detta kunna påverkas av om t.ex. CitiBank skulle köpa upp Handelsbanken så att de har kontor i båda länder under samma koncern då avtalet är tecknat i Sverige. CSN har vad jag förstår avtal med de flesta länder för indrivning, vet dock ej om det gäller Kanada. Kronofogden har vad jag förstår det som, ingen befogenhet att driva in skulder utomlands och om man inte får ut sina pengar av fogden så kan man ju i Sverige driva vidare ärendet till Tingsrätten, men 1) har en sådan dom verkställighet utanför Sveriges gränser då jag bor i Kanada 2) kan de gå till Kanadensisk domstol med ett Svenskt avtal?
SVAR

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

Jag har förstår din fråga som att du har för avsikt att permanent flytta till Kanada och därmed undrar hur eventuella exekutionsdomar om utmätning kan verkställas på dina tillgångar i Kanada.

Om vi ser till ett scenario där du inte betalar dina fordringsägare kommer det i förläggningen troligtvis leda till att de i egenskap av borgenär ansöker om att försätta dig i konkurs (personlig konkurs) i Tingsrätten, för att få en generalexekutions-dom. Det innebär att de med Kronofogdens försorg kan börja utmäta dina tillgångar.

Kronofogdens befogenheter sträcker sig inte utanför Sveriges gränser utan fordringsägarna blir beroende på olika mellanstatliga avtal om du uppehåller dig i utlandet. För att kunna söka verkställighet av generalexekutionen i utlandet så ser förfarandet olika ut beroende på vilket land det är fråga om. Länder inom EU har redan ett regelverk som reglerar detta. Utanför EU däremot, där saknas i stort sett internationella överenskommelser på det civilrättsliga området som möjliggör verkställighet, varav Kanade är ett av dessa länder som Sverige inte har någon uttrycklig överenskommelse med.

När det inte finns en internationell överenskommelse tillåter ändå lagstiftningen i vissa stater att utländska exekutionstitlar erkänns och verkställs i den egna staten. Tillämpningen grundar sig på det sedvanerättsliga begreppet Comity of Nations (hövlighet mellan stater). Oftast är erkännandet förenat med särskilda villkor. Ett vanligt villkor är krav på ömsesidighet mellan staterna (reciprocitet), dvs. att den egna statens motsvarande exekutionstitlar erkänns i den andra staten.

Sverige tillämpar inte reciprocitetsprincipen. För att en utländsk exekutionstitel ska kunna erkännas och verkställas krävs att det finns stöd i EU-rätten eller i internationella överenskommelser som Sverige tillträtt. Eftersom Sverige inte tillämpar reciprocitetsprincipen innebär det att många länder inte tillåter verkställighet av svenska domar.

Enligt Kronofogdens informationssida så förefaller Kanada däremot inte kräva reciprocitet, vilket innebär att det finns en överhängande risk att de kan tänkas acceptera svenska lagakraftvunna domar om generalexekution, och därmed tillerkänna verkställighet genom deras motsvarighet till Kronofogden. Detta regleras genom Kanadensisk rätt som vi på Lawline tyvärr inte är familjära med, och ej heller kan svar på. Vi föreslår att ni kontaktar det Kanadensiska organet som verkställer utmätningar, och frågar dem hur de förhåller sig till utländska fordringsägare från Sverige.

För de fall som Kanade inte accepterar verkställighet av Svenska domar, måste borgenärerna här i Sverige söka utmätning genom Kanadensisk rättsprocess. Jag kan inte se något förhållande som skulle förhindra dina borgenärer att göra detta, att avtalen står skrivna på svenska bör inte vara något hinder.

Jag hoppas rådgivningen har varit till hjälp för dig och om något har varit otydligt är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Norberg

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (450)
2020-08-12 Kan kronofogden utmäta lägenhet som står i makes namn?
2020-07-31 Kan man trots ett överlåtelseförbud testamentera fritt?
2020-07-29 Utmätning av sambos egendom
2020-07-28 Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

Alla besvarade frågor (82783)