Verkställighet av förvaltningsdomstols dom och fråga om tjänstefel.

2020-03-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej jag har rätt enligt kammarrätten och JO att få ut begärda uppgifter från en myndighet. Detta vägrar dock myndigheten att följa och min fråga är då, vad gör jag nu när jag står med beslut från kammarrätten och JO men motparten vägrar följa denna. Vem ansvarar för verkställigheten av beslut från kammarrätten och JO ?Det kan väl inte vara så att ett domstolsbeslut är i praktiken värdelöst som i detta fallet. Anledningen till alla problem misstänker jag är att det 1976 avskaffades något som hette tjänstemannaansvar, vilket gör att en tjänsteman inte kan ställas til svars för vad denna gör i tjänsten som kunde göras förre 1976. Hade detta inträffat förre 1976 så hade tjänstemannen direkt ställtstill svar och anmält, åtalats och fällts i domstol.Vad är ert förslag att man ska göra nu med detta ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna förutsättningar
Jag utgår ifrån att avgörandena från JO och kammarrätten rör ditt enskilda fall och inte bara är vägledande praxis som i och för sig borde ge dig rätt i frågan.

Om det inte är så måste du överklaga den berörda myndighetens beslut för att få saken slutligt prövad.

Avgöranden från JO är rättsligt vägledande men inte rättsligt bindande, vilket innebär att JO:s praxis inte kan ligga till grund för verkställighet, även om det rör ditt enskilda fall.

Om verkställighet av förvaltningsdomstols dom
En domstols dom är rättsligt bindande och myndigheter förväntas som regel utan invändning följa den när en fråga är slutligt avgjord. Att en myndighet trotsar en domstols dom är således oacceptabelt.

Det är dock möjligt att via reglerna i utsökningsbalken (1981:774) (UB) begära att en dom från en förvaltningsdomstol verkställs, om den innebär betalningsskyldighet eller annan förpliktelse (1 kap. 1 § UB). Huruvida beslut om rätt att få ta del av allmän handling utgör en förpliktelse i UB:s mening är dock oklart men det lutar nog åt att det inte är möjligt eftersom ärendet främst är av offentligrättslig karaktär (jmf. NJA 1993 s 99 och se 3 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Kronofogdemyndigheten (KFM) ansvarar för verkställighet enligt UB (1 kap. 3 § UB).

Något om tjänstefel
Tjänstemannaansvar innebär i korthet att varje tjänsteman ansvarar personligen för sina beslut i enskilda ärenden. Om en tjänsteman uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för hens uppgift kan hen dömas för tjänstefel (20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). Straffet är böter eller fängelse i upp till två år. Dock döms inte till ansvar för ringa gärningar.

Frågan om utlämnande av allmänna handlingar utgör myndighetsutövning eftersom det rör sig om ett beslut om en enskilds lagstadgade rättighet. Att vägra följa en domstols dom torde vara uppsåtligt åsidosättande av den grad att det går att dömas till ansvar.

Eftersom tjänstefel är ett brott kan det anmälas till polisen och åklagare får sedan slutligen bedöma om bevisläget är tillräckligt bra för att ta upp saken till prövning i domstol.

Avslutning
Om fallet är som jag utgått ifrån råder jag dig först och främst att anmäla tjänstemannen ifråga. Utöver detta skulle du kunna pröva att begära verkställighet hos KFM. Jag tror dock inte att du kommer ha framgång med det sistnämnda så därför jag avråder dig att göra så.

Jag hoppas att det här åtminstone var till lite hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes Weister
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1167)
2020-09-21 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-09-20 Får man ha övervakningskameror på personalrummet.
2020-09-20 ​Får du tjänstgöra hos Försvarsmakten ifall du har fått straffvarning och finns i belastningsregistret?
2020-09-13 Hur begär man ut gamla domar?

Alla besvarade frågor (84216)