Vem tillfaller bostadsrätten vid sambos bortgång?

Hej

Jag är nyfiken på vad som händer om min pappa skulle gå bort han äger en bostadsrätt som han köpte innan han blev sambo vid en bortgång eller separation kan sambon kräva halva värdet av pengar och bostadsrätten.

Vänliga hälsningar Patrik.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Bodelning mellan sambor – vad som ingår

I en bodelning mellan sambor ingår endast gemensam bostad och gemensamt bohag som har förvärvats för gemensam användning, 3 § Sambolag (2003:376), SamboL se https://lagen.nu/2003:376. Det spelar ingen roll vem som har förvärvat egendomen, alltså vem som har betalat för den, om egendomen (i det här fallet bostadsrätten) innehas för gemensamt bruk, 5 § SamboL. Till sambors gemensamma bostad räknas inte bostad som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § SamboL.

Det är endast den överlevande sambon som kan begära bodelning när samboskapet avslutas på grund av dödsfall, 18 § SamboL. Det här innebär att ni som arvingar inte har någon rätt att genom dödsboet kräva egendom från den överlevande sambon, vilket är en skyddsregel tillfördel för den överlevande sambon.

Samboegendom

Samboegedomen är den gemensamma bostaden och bohaget, 1 och 5-6 §§ ,SamboL.

Enskild egendom ingår inte i samboegendomen, samma sak gäller för egendom som har trätt istället för enskild egendom. Om din far t.ex. har sålt en klocka som han ärvt med villkoret att den skulle vara enskild egendom, och sedan lagt in pengarna i bostadsrätten så är den insatsen enskild egendom, vilket han eller hans arvingar har rätt till vid en eventuell bodelning, jmfr 7 kap 2 § Äktenskapsbalk (1987:230), ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230.

Annan egendom som t.ex. båtar, bilar, banktillgodohavanden, värdepapper och försäkringar, berörs inte av sambolagens regler och ingår således inte heller i samboegendomen, inte heller sambors egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål. Likaså gäller egendom som en sambo har köpt innan samboförhållandet (om den inte köpts inför eller till förhållandet).

Samboavtal

Under samboförhållandet kan din far och hans sambo träffa ett så kallat samboavtal, i vilket de kommer överens om hur deras egendom ska fördelas vid en kommande bodelning på grund av att samboskapet har avslutats, 9 § SamboL. Vanligt är att sambor i ett samboavtal skriver att sambolagens bodelningsregler inte ska tillämpas i deras fall, vilket är helt lagligt eftersom de flesta reglerna i sambolagen är dispositiva.

Speciella regler för viss typ av egendom

Vad gäller hyresrätter och bostadsrätter har den efterlevande sambon i vissa fall rätt att överta egendomen oavsett bodelning eller inte i fall då den avlidna sambon var ägare till bostadsrätten, 22 § SamboL. Regeln blir aktuell i det här fallet eftersom din far införskaffat bostadsrätten innan samboförhållandet.

För att få överta bostadsrätten krävs det att (1) din fars sambo kan anses ha ett behov av bostaden, vilket ofta är fallet när bostaden har brukats gemensamt av samborna, och (2) att ett övertagande kan anses vara skäligt. Det har ansetts vara skäligt när ersättning utgavs till dödsboet för bostaden när sambon övertog den. Om samborna inte har haft gemensamma barn krävs det i princip att den överlevande sambon ska vara gravt handikappad och hela bostadsrätten är ombyggd och anpassad för den överlevande sambon.

Sambons rätt till arv

Sambor har inte samma rättigheter som gifta när deras partner går bort, de har dock rätt till ett minimum på 2 basbelopp enligt lag och den så kallade "Lilla basbeloppsregeln", 18 § SamboL. År 2018 är 1 prisbasbelopp 45 500 kr, vilket innebär att en sambo enligt lilla basbeloppsregeln enligt lag har rätt till minst egendom av ett väre av 91 000 kr. Det här är en bodelningsregel och innebär alltså inte att det föreligger efterarvsrätt för arvingarna, det som sambon får i det här fallet kommer att tillfalla hen med full äganderätt utan att den avlidne sambons arvingar har någon rätt i just den egendomen.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis så kommer din fars sambo endast ha rätt till bostadsrätten om hon kan anses ha rätten till bostaden och om detta anses vara skäligt. Hon kommer med alla sannolikhet att anses ha rätten till bostaden, men inte att ett övertagande kan anses vara skäligt eftersom de inte hade gemensamma barn och om hon inte är gravt handikappad och bostaden är anpassad efter det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia WigströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”