FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte13/07/2018

Vem ska betala boutredningsman och kan tingsrättens om beslut överklagas?

Min mor gick bort i dec 2012 och det gjordes en bouppteckning jan 2013. En sambo och fyra syskon är arvtagare.

Sambon står som ägare till 1/2 fastigheten. Barnen kom överens med sambon om att han fick bo kvar i huset så länge han önskade. Ett av syskonen dog 2015 efter dennes bouppteckning sattes detta dödsbo i personlig konkurs.

Konkursförvaltaren har tillfrågat de övriga syskonen om de kan lösa ut den avlidnes del i fastigheten, vilket ingen haft möjlighet till. Konkursförvaltaren har nu gått vidare till tingsrätten som tillsatt en advokat för att igångsätta försäljning av fastigheten med tvång, samt avveckling av vår mors dödsbo. I den bouppteckning som gjordes 2013 framgår att den är avslutad. Vad gäller nu?

Vem betalar den advokat som tingsrätten tillsatt?

Kan vi överklaga tingsrättens dom? Då det inte är något av syskonen som yrkat på detta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betalning till boutredningsman

I förevarande fall tycks en boutredningsman ha utsetts av tingsrätten för att avveckla det förstnämnda dödsboet. En boutredningsman ska utreda dödsboet och företräda boet gentemot tredje man. Boutredningsmannens uppgifter består i att bereda boets delning, dela boet om delägarna vill det samt lämna ut egendom till delägarna i enlighet med delningen. Boutredningsmannen har rätt till ersättning av boets medel för arbete och kostnader.

Vid ansökan om boutredningsman tas en avgift om 900 kr ut av tingsrätten. I övrigt har boutredningsmannen rätt att få skälig ersättning för sitt arbete och kostnader. Ersättning och kostnader täcks av dödsboet. Om dödsboet inte täcker kostnaderna för boutredningsmannen ska den på vars ansökan förordnandet meddelats betala ersättningen. Om flera är betalningsskyldiga är betalningsansvaret solidariskt, det vill säga boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de betalningsskyldiga för full betalning.

För att besvara din fråga vill jag först säga att reglerna om boutredningsman går att finna i ärvdabalken (ÄB). I 19 kap. 1 § ÄB står det att en dödsbodelägare kan begära att rätten utser en boutredningsman som tar hand om förvaltningen av egendomen i dödsboet. Enligt 19 kap. 19 § 2 stycket ÄB ska boutredningsmannen erhålla ett skäligt arvode samt kostnadsersättning från dödsboet. Det som ska vara avgörande för den totala kostnaden är det arbete som krävts, den tid som gått åt samt den skicklighet som boutredningen genomförts. Det är således omöjligt att på förhand säga hur mycket kostnaden kommer uppgå till.

I det fall ni syskon skulle ansökt tillsammans med, skulle ni varit solidariskt ansvariga för att betala boutredningsmannens arvode, det vill säga, ni skulle varit lika mycket ansvariga för att betala kostnaden.

Överklaga beslut om boutredningsman

Enligt 19 kap. 3 § 1 stycket ÄB ska val av boutredningsman träffas så att uppdraget kan förväntas bli utfört med den insikt som boets beskaffenhet kräver. Särskilt avseende ska fästas vid förslag av dem, vilkas rätt är beroende av utredningen. Förordnandet ska meddelas boutredningsmannen, om det inte finns skäl däremot.

Det är möjligt att få boutredningsman att frånträda uppdraget (19 kap. 5 § ÄB). Mot bakgrund av ovanstående måste ni dock kunna visa att boutredningsmannen inte kan utföra uppdraget som boutredningsman på ett objektivt sätt. Det vore lönlöst att överklaga tingsrättens beslut om vem som ska vara boutredningsman om boutredningsmannen aldrig haft möjlighet att fatta några beslut för dödsboets vägnar.

Slutsats

I första hand ska dödsboet efter din mor tillhandahålla ersättning till boutredningsmannen. Kan inte dödsboet täcka ersättningen och boutredningsmannens kostnader, ska den på vars ansökan förordnandet av boutredningsmannen skedde, erlägga ersättning. I detta fall skulle det i sådana fall vara konkursboet (för det avlidna syskonet). Eftersom ni (de kvarvarande från dödsboet för din mor) inte ansökt gemensamt kan ni inte bli solidariskt betalningsansvariga. Det är sålunda dödsboet från din mor som ska betala boutredningsmannen och i det fall detta inte är möjligt, ska denne få betalt från konkursboet. Ni kan överklaga tingsrättens beslut om boutredningsman. Detta kan dock enbart medföra att boutredningsmannen ersätts, inte att boutredningen upphör.

Jag kommer att ringa dig söndag den 15:e juli ca kl. 11.30. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?