Vem har bevisbördan vid skada i en hyresrätt?

2020-12-19 i Hyresrätt
FRÅGA
När man hamnar i en situation där inget kan bevisas att jag gjort fel och själv kan jag inte bevisa att jag inte gjort fel, alltså ord mot ord, vad händer då?T ex en vattenskada i en hyresrätt och ägaren kräver att hyresgästen skall betala. Ingen kan bevisa någonting.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Jag förstår det som att du undrar vad som gäller när varken hyresgästen eller hyresvärden kan bevisa att ett fel uppstått. Detta aktualiserar bestämmelser i Jordabalkens tolfte kapitel (JB) och regler om bevisbörda.

Hyresgästens och värdens skyldigheter
Hyresgästen ska, enligt 12 kap 24 § JB, vårda lägenheten under hyrestiden. Värdplikten omfattar en skyldighet att vidta sådana åtgärder som behövs för den kontinuerliga skötseln av lägenheten. Skyldighet omsluter även ersättning av skada som uppkommer genom dennes vållande eller vårdslöshet. Ansvaret omfattar även ansvar för andras, såsom familjemedlemmar och gäster, vårdslösa handlingar. Uppstår det en brist eller skada i lägenheten som måste avhjälpas direkt är hyresgästen skyldig att anmäla detta genast till värden. Olyckshändelser undantas emellertid från hyresgästens skyldigheter.

I 12 kap 15 § JB och 12 kap 9 § JB redogörs att hyresvärden har en skyldighet att under hyrestiden hålla lägenheten i sådant skick som motsvarar den allmänna uppfattningen på orten – dvs fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Detta gäller dock enbart om det inte har avtalats om bättre skick. Denne har även en skyldighet att avhjälpa brister i lägenheten. Om avhjälpandet inte kan ske utan dröjsmål har hyresgästen rätt att säga upp avtalet. Under tiden lägenheten är i bristfälligt skick har hyresgästen också rätt till skälig ersättning för den tiden enligt 12 kap 16 § och 12 kap 11 §.

Bevisbörda

När hyresvärden kräver ersättning för skada i lägenheten är det upp till denne själv att bevisa att skadan har uppkommit under hyrestiden (se NJA 1987 s. 668). Av NJA 1975 s. 657 framkommer däremot att hyresvärden inte har hela bevisbördan, hyresgästen kan alltså inte gå fri från ansvar genom att hävda att skadan uppkommit genom en olyckshändelse.

Ditt fall
I ditt fall verkar det som att ett fel uppstått men varken du eller hyresvärden kan bevisa det. Som sagt behöver hyresvärden bevisa att felet uppstått under hyrestiden. Lyckas hen bevisa detta, kommer hela bevisbördan inte ligga på denne längre. För att undgå betalningsansvar kommer du behöva bevisa att skadan var en olyckshändelse och att det inte orsakades genom oaktsamhet eller vållande.

Jag rekommenderar att du bokar tid med en jurist på lawline för ditt ärende (https://lawline.se/boka ). De kan granska omständigheterna i ditt enskilda fall och hjälpa dig med bevisning osv. Det är även värt att se om ditt försäkringsbolag täcker delar av skadan.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1923)
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar
2021-04-06 Får hyresvärd neka mig lägenhet trots att jag är med i a-kassan?
2021-04-02 Särskilt allvarliga störningar i boendet

Alla besvarade frågor (91095)