Vem bestämmer vem som ska ha vad i en sambobodelning?

2017-07-31 i Bodelning
FRÅGA
När en avlider i ett samboförhållande där man äger bostaden tillsammans ärver ju särkullebarn även delar av lösöret. Vem bestämmer om vem som ska ha vad?Kan barnen välja och vraka eller löser man det med ersättning av värdet?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en person i samboförhållande avlider ska det göras en bodelning om den efterlevande sambon begär detta (8 § SamboL). I en sådan bodelning ska samborna dela lika på all samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, oavsett vem som köpt den (3 § SamboL). Det som däremot inte räknas som samboegendom går helt enkelt ”direkt” till den person som äger egendomen. Detsamma gäller om den efterlevande sambon inte begär någon bodelning alls, då ser man inte efter vilken egendom som är samboegendom eller inte utan endast vem som äger den.

När egendomen har fördelats mellan parterna, antingen genom en bodelning eller inte, kan den avlidnes arvingar få ärva. Om egendomen fördelats genom bodelning är lottläggningen av betydelse, det vill säga vilken sambo som ska få vilken specifik egendom för att bägge ska få lika stora delar. Man ska som utgångspunkt få sin egen egendom som sin ”lott”. Den sambo som äger mest av det som utgör samboegendom kommer helt enkelt att få välja ut vilka saker hen vill överlåta till sin partner för att det ska bli jämnt. Detta gäller dock inte egendom som är uppenbart olämplig att överlåta, till exempel en livförsäkring. Sambon kan även välja att betala egendomens värde i pengar istället för att fysiskt lämna över egendomen. Om det är så att de samäger någon egendom, man kanske har köpt något tillsammans, har de rätt till halva var och samägandelagen kan bli tillämplig. Om båda personer har inkomster och hjälps åt med utgifterna i hushållet utgår man ifrån att allt bohag som införskaffas under samboförhållandet är samägt.

Är det så att en sambo äger mer samboegendom än den andre och avlidit kommer den ”rikare” sambons särkullbarn, som du nämner, att få välja vilken egendom som ska behållas/lämnas bort. Om särkullbarnen vill behålla all egendom som den avlidne ägde är detta okej, så länge de kan betala motsvarande värde till den efterlevande. De har dock inte rätt att välja och vraka bland den andre sambons ägodelar.

Det finns även en undantagsregel som kan vara bra att nämna. Den sambo som ”bäst behöver” bostaden eller bohaget kan få rätt att avräkna detta som sin lott, så länge det ses som skäligt. Detta innebär alltså att sambon måste kompensera den andre med pengar om så sker. Om det är så att samboförhållandet upphör på grund av att någon avlider kan endast den efterlevande sambon anses ”bäst behöva” bostaden eller bohaget, regeln gäller alltså inte till förmån för arvingar och liknande. Om den efterlevande anses ”bäst behöva” egendomen får alltså denne behålla den och i dessa fall kan alltså eventuella särkullbarn inte få välja fritt.

Jag kan även nämna 18 § som ger en efterlevande sambo rätt att alltid få ut minst två prisbasbelopp ur bodelningen. Två prisbasbelopp motsvarar år 2017 ca 90 000 kr. Om en sambo får ut mindre än detta kommer denne alltså få ta från den andres ”sida” för att komma upp i detta belopp. Dessa pengar får sambon med full äganderätt och kan med andra ord begränsa arvingars/särkullbarns rätt att ärva.

Sammanfattningsvis kan fördelningen av egendomen se annorlunda ut beroende på om man begär bodelning eller inte samt vilken egendom som räknas som samboegendom. Om fördelningen av tillgångar sker genom bodelning ska samborna dela lika på all samboegendom. Man räknar då samman all samboegendom och delar denna summa på två, hälften var. Parterna behåller i största möjliga mån sin egen egendom. Den sambo som i slutändan har mer samboegendom än den andre kommer behöva dela med sig av denna. Denna sambo får då välja vilken egendom som ska överlåtas till den andre eller om hen hellre vill betala värdet i pengar. Om det är den avlidne som har mest tillgångar kommer arvingarna att få ta motsvarande beslut. Det finns även en regel som säger att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget ska få behålla detta. Denna regel kan dock bara användas till förmån för en eventuellt efterlevande sambo, inte av den avlidnes arvingar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2918)
2021-12-01 Bodelning?
2021-11-30 Kan enskild egendom tillhöra två personer?
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (97584)