Vem är underhållsbidragsskyldig för barn?

2019-07-30 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag undrar kring underhållsbidrag och vad som gäller när barnet bor heltid hos ena föräldern, men under sommarlovet bor hos den andra föräldern i tre veckor. Min man betalar 70 kr per dygn för sitt barn under den tiden barnet bor hos sin mamma. Totalt betalar han 2100 kr i månaden. Min man måste betala underhållsbidrag för de veckor barnet bor hos sin mamma. Ska inte hans ex betala för deras barn 70 kr dygn för de dagarna barnet bor hos oss? Samma sak gäller barnbidraget. Min mans ex behåller hela barnbidraget även under sommarlovet när hans barn bor hos oss i 3 veckor. Barnbidraget ska gå till barnet och inte till föräldern. Jag undrar varför det krävs underhållsbidrag av den ena föräldern, men inte av den andra. Med vänlig hälsning/ Nadja
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga gäller underhållsskyldighet för barn och aktualiserar bestämmelser i föräldrabalken (FB). Jag kommer börja med att redogöra allmänt för hur underhållsskyldighet för barn regleras i svensk rätt, för att sedan ge dig min tolkning av ert fall, såsom du beskrivit det.

Underhållsskyldighet för den som inte bor med barnet

Det kan först och främst konstateras att föräldrar har en underhållsskyldighet gentemot sina barn (FB 7 kap. 1 §). Underhållet bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten behöver inte nödvändigtvis fastställas som ett visst penningbelopp som ska utgå i bidrag – tvärtom anses föräldrar som bor med sina barn uppfylla sin underhållsskyldighet bara genom att helt enkelt ta hand om dem. Det förklaras också (se paragrafen ovan) att underhållsskyldigheten inte behöver vara strikt likadelad – var och en av föräldrarna ska ta del i kostnaderna för barnets underhåll efter sin egen förmåga. Av naturliga skäl behöver därför två föräldrar som tillsammans sammanbor med sina barn (nästan) aldrig betala underhållsbidrag till barnet.

Situationen förändras dock om vårdnaden över barnen är olikfördelad mellan föräldrarna. Som ovan konstaterat anses ju underhållsskyldigheten uppfyllas genom den vardagliga omvårdnaden av barnet. Därför ska den förälder som inte varaktigt sammanbor med barnet – oavsett om denne är vårdnadshavare eller ej – uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala ett underhållsbidrag till barnet (FB 7 kap. 2 §). Underhållsbidraget kan antingen fastställas genom avtal eller dom. Underhållsbidragets storlek beräknas efter barnets behov – som ökar med barnets ålder – och föräldrarnas (olika) ekonomiska förmåga, med avräkning för föräldrarnas egna behov (FB 7 kap. 3 §). Underhållsbidragets storlek skiljer sig därför ofta beroende på vilken av föräldrarna som måste betala det.

Dock får en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag för sitt barn göra avdrag från detta belopp för de dagar som barnet har vistats hos denne, ett s.k. umgängesavdrag (FB 7 kap. 4 §). Ett sådant avdrag från underhållsbidraget medges om umgänget med barnet varat i mer än 5 sammanhängande dygn eller 6 dygn under en kalendermånad. Från det (månatliga) underhållsbidraget dras då 1/40 av beloppet per dygn. Detta sker just för att kompensera för att den bidragsskyldige utför sin underhållsskyldighet gentemot barnet genom den dagliga omvårdnaden under vistelsetiden.

Situationen i det beskrivna fallet

Som du beskriver det har din man ett barn som bor på heltid med sin mamma. Det innebär att tiden barnet spenderar med din man juridiskt sätt utgör umgänge. Att din man betalar ett underhållsbidrag till sitt barn följer lagens bestämmelser, eftersom han inte varaktigt sammanbor med barnet. Barnets mamma blir därmed heller inte bidragsskyldig för barnet trots att barnet spenderar sitt sommarlov med din man – hon är fortfarande den enda som varaktigt sammanbor med barnet. För de dagar som din man bor med barnet får han dock – så länge det umgänget överstiger 5 dygn eller 6 dygn under samma månad alltså avräkna en 1/40 av bidragsbeloppet per dygn. Detta borde kunna ske för de 21 sommarlovsdygnen, innebärandes att din man från sitt underhållsbidrag den månaden kan avräkna drygt hälften av beloppet (21/40). Det är i enlighet med lagstiftaren vilja att det ska vara på detta viset – det antas bl.a. annat att den förälder som varaktigt sammanbor med barnen har fler fasta kostnader härrörande från barnet och därför inte borde åläggas betala för barnet vid vistelse hos den andra föräldern.

Angående barnbidraget stämmer det att bidraget ska gå till barnet och inte föräldrarna. Utbetalningen av beloppet sker emellertid till en eller båda föräldrar (vårdnadshavare). Två gemensamma vårdnadshavare kan välja att barnbidraget ska delas mellan dem – om inget sägs går dock bidraget bara till mamman. I ert fall utgår jag också från att mamman är ensam vårdnadshavare. Det är i så fall varför hon är berättigad till ensam utbetalning av bidraget.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (924)
2020-05-25 Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?
2020-05-24 Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?
2020-05-23 Underhåll barn 18 år
2020-05-19 Skyldighet att betala underhåll även fast barnet bor med den andra föräldern

Alla besvarade frågor (80240)