Vem är betalningsskyldig för en kontrollavgift som utfärdats för ett fordon som senare samma dag bytt ägare?

2021-05-27 i Fordringar
FRÅGA
Jag köpte en husbil i Stockholm, 21 dagar senare dimper det ner en påminnelse på en parkeringsbot. Den fick förra ägaren 4 timmar innan den registrerades på mig. Den stod på ett privat bostadsområde och då behöver den tydligen inte skrivas in hos transportstyrelsen heller. Parkeringsbolaget går bara på dag och inte på tid men då undrar jag hur man som köpare ska kunna skydda sig? Tidigare ägare kan då haft fler böter man inte vetat om. Vad är mitt skydd som köpare? Vem äger boten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du nämner att husbilen stått inom ett privat bostadsområde drar jag slutsatsen att den stått på privat mark dvs. inte allmän (kommunal) mark. Mitt svar kommer därför att baseras på vad som gäller för parkeringsfrågor på privat mark, där regelverket i väsentlig mån skiljer sig från stannande- och parkeringsfrågor på allmän mark.

Vid utfärdande av kontrollavgifter (i folkmun "p-böter") på privat mark tillämpas lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Det anges i LKOP 7 § att fordonets ägare (tillsammans med föraren) ansvarar för att kontrollavgiften betalas. Vem som avses med "fordonets ägare" specificeras i LKOP 7 § andra stycket. Där anges att fordonets ägare är den som vid tiden för parkeringen var antecknad som fordonets ägare i vägtrafikregistret eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet "vid tiden för överträdelsen".

En situation som i allt väsentligt är mycket lik din egen har prövats i ett rättsfall, nämligen NJA 2015 s. 98. Där var omständigheterna sådana att en kontrollavgift utfärdats för ett fordon som senare samma dag bytt ägare, varvid kontrollavgiften åberopades gentemot den nye ägaren. HD slog i fallet fast att LKOP 7 § inte medger något undantag i situationer som i det fallet, dvs. där en kontrollavgift utfärdats men där äganderätten senare samma dag övergått till en ny person. Ansvaret för kontrollavgifter vid olovlig parkering övergår alltså just under den dag som ägarbytet sker, enligt registreringsanmälan. Ansvaret gäller alltså för en ny ägare som övertagit äganderätten till fordonet även om kontrollavgiften utfärdats bara timmar dessförinnan. Detta motiveras utifrån att markägaren alltid ska kunna kräva betalt från fordonets registrerade ägare eftersom parkeringssystemet ska kunna tillämpas på ett enkelt sätt.

Det korta svaret är alltså att något särskilt köparskydd mot kontrollavgifter inte finns, utan är en "dold belastning" man som eventuell köpare av ett fordon bör försöka få reda på eller annars vara beredd att betala för. För att kompensera för detta finns det en möjlighet för dig att utnyttja din s.k. regressrätt. En sådan rätt kan förenklat sägas inträda i situationer där man betalat för en skuld som man delar med någon annan eller som egentligen i grund och botten är någon annans, och innebär att man kan rikta kravet vidare mot den som av någon anledning egentligen ska betala. Det innebär att du, efter att ha betalat kontrollavgiften till parkeringsbolaget, kan rikta ett betalningskrav mot den tidigare ägaren på motsvarande belopp. Detta framgår i klartext av den tidigare nämnda LKOP 7 § där det anges att även fordonets förare (dvs. den tidigare ägaren eller den som faktiskt parkerade fordonet) ansvarar för kontrollavgiften. Se även skuldebrevslagen 2 § andra stycket första meningen, där det allmängiltiga lagstödet för regressrätten anges mer tydligt, samt för parkeringsjuridikens del prop. 1983/84:104 s. 70). Efter att du betalat kontrollavgiften blir det alltså på sätt och vis du som "äger boten" (såsom du beskriver det).

Hoppas mitt svar varit till hjälp för dig, och om du önskar ytterligare hjälp i det här ärendet är du välkommen att skriva till info@lawline.se så kan vi ta det vidare!

Allt gott!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?