FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter30/11/2021

Vem ansvarar för kontrollavgiften vid felparkering?

Fått p-bot (kontrollavgift) Dock är jag varken förare eller ägare av fordonet: Jag sålt bilen 65 dag innan och har köpekontrakt på det. Dock p g a administrativ fel var jag fortsatt registrerad ägare hos Transportstyrelse tills 38 dagar tillbaka i tiden. Under tiden mellan datum för köpekontrakt och datum för registrerad ägarbyte har fordonet parkerats fel.

Min fråga är om det den faktiska ägare av fordon eller den som registrerad ägare av fordon som är betalningsansvarig?

Om registrerad ägare ansvara att avgiften betalas har jag rätt kräva tillbakapengarna från nya registrerad ägare med hänvisning till köpekontraktet?

Tackar väldigt mycket i förhand! :)

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kontrollavgift och felparkeringsavgift är olika typer av avgifter, vilk beror på var bilen stod parkerad. Dessa olika avgifter lyder under olika lagar. För att besvara din fråga har jag utgått ifrån vad som sägs i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i lagen ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot dennes förbud eller villkor, (1 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt (lika) för att kontrollavgiften betalas. Med fordonets ägare avses den som var antecknad som fordonets ägare i vägtrafikregistret, eller som senare har antecknats som ägare vid tiden för överträdelsen, (7 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Den som är registrerad ägare av ett fordon är ansvarig för kontrollavgift som tas ut på grund av olovlig parkering, även om någon annan ägde bilen vid den tidpunkt då parkeringen skedde. Syftet med reglerna om kontrollavgift är att markägaren alltid, förutom vid undantagsfall, ska kunna kräva betalt från fordonets registrerade ägare, (se punkterna 4-10 i NJA 2015 s. 98).

Eftergift av kontrollavgift
Kontrollavgift vid olovlig parkering får inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt, (10 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering).

Bestämmelsens ordalydelse talar för att den är avsedd enbart för sådana situationer som har med själva parkeringen att göra. I förarbetena nämns sådana fall då försummelsen har berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur, exempelvis situationer som den ansvarige inte kan påverka själv. Det skulle dock komplicera tillämpningen om bestämmelsen omfattar fall där någon annan än den registrerade ägaren ägde fordonet vid den tidpunkt då den olovliga parkeringen skedde, (se punkten 11 i NJA 2015 s. 98).

Sammanfattningsvis innebär detta att du och den nya ägaren är lika ansvariga för att betala kontrollavgiften. Du har därmed rätt att kräva den nya ägaren på hälften av summan för avgiften.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare