FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll01/08/2016

Växelvis boende och förälders underhållsskyldighet

Växelvist boende som innebär att pappan har sina barn från fredag till måndag, kan det räknas som 50% av tiden. Barnen är 4 och 6 år, går på förskola/dagis vilket innebär rent krasst att matkontot helger blir densamma som i veckorna då de går på dagis och från i höst skola. Nu vill mamman ha underhållsstöd för att barnen bor hos henne. Är det rätt och hur mycket skulle vara rimligt för henne att begära? Maxbeloppet känns för mycket då barnen faktiskt vistas hos pappan fre-mån. Var jag än läser kan jag inte se något om "helg-föräldrar". Växelvist boende 50/50 var går gränsen? Måste det vara 7 dagar på raken eller kan man slå ut antalet dagar på året? Fre-mån blir ca 170 dagar +semestern/ FP om 14 dagar/år. Det tycker jag känns som 50/50 eller räknas inte helger? Sambo utan erfarenhet av vårdnadsfrågor!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet gentemot barn regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB). Underhållsskyldigheten bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrarna ska sinsemellan ta del i underhållsskyldigheten efter sin egen förmåga (7 kap. 1 § FB).

En förälder kan antingen fullgöra sin underhållsskyldighet genom att ha barnet varaktigt boende hos sig och betala löpande utgifter eller genom att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Bor barnet växelvis hos föräldrarna anses barnet bo varaktigt hos båda två och huvudregeln är då att ingen av föräldrarna blir skyldig att betala underhållsbidrag. För att växelvis boende ska anses föreligga krävs att barnet bor i princip lika mycket hos bägge föräldrar, det behöver dock inte innebära att barnet måste bo precis lika mycket hos varje förälder.

I rättsfallet NJA 1998 s. 267 slog Högsta domstolen fast att en förälder som hade sina barn hos sig drygt en tredjedel av tiden inte ansågs bo varaktigt tillsammans med barnen och därför var skyldig att betala underhållsbidrag till dem. Bidragen bestämdes dock med beaktande av umgängets omfattning. HD menar att även om skillnaden mellan vistelsetiderna var mindre borde bedömningen ofta bli densamma, om det inte fanns faktorer som klart pekade i en annan riktning. Faktorer som kan påverka bedömningen är till exempel var barnet är folkbokfört, hur barnets boende är ordnat, var barnet förvarar sina tillhörigheter och hur barnets försörjning har fördelats mellan föräldrarna. Någon tydligare definition av vad som räknas eller inte räknas som växelvis boende finns tyvärr inte utan en bedömning måste ske i varje enskilt fall.

Det är svårt för mig att ge ett säkert svar men klart är att boende som sker fredag till måndag skulle kunna klassas som växelvis boende med följden att pappan i detta fallet fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnen boende hos sig. Barnens vistelse behöver inte ske sju dagar i sträck och helgerna räknas precis som övriga dagar. Rör det sig om 170 dagar som barnen spenderar hos sin pappa ligger det väldigt nära en hälftendelning av årets dagar föräldrarna emellan vilket i så fall tyder på att växelvis boende föreligger.

Värt att nämnas är att Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2013 s. 955 slog fast att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även vid växelvis boende. HD menar att barnet ska ges en likartad ekonomisk standard hemma hos bägge föräldrar och att barnet har rätt att leva på en nivå som inte avviker alltför mycket från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, även när barnet inte bor hos denne.

Är det inte fråga om växelvis boende kan den förälder som har haft barnen boende hos sig göra ett så kallat umgängesavdrag för de dagar barnen har spenderat hos föräldern. För att få göra avdrag ska föräldern haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn. Föräldern får då tillgodoräkna sig ett avdrag med 1/40 för varje helt dygn av barnets vistelse av det underhållsbidrag som föräldern ska betala för den kalendermånad då umgänget sker. Med ett dygn avses tiden mellan kl. 00.00 och kl. 24.00. Det dygn då barnets vistelse upphör räknas som ett helt dygn, om inte vistelsen börjar och upphör under samma dygn. Har underhållsbidraget fastställts med beaktande av att den bidragsskyldiga föräldern i väsentlig mån fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig får dock inget sådant avdrag göras (7 kap. 4 § FB).

Underhållsbidrag fastställs antingen genom dom eller avtal. När underhållsbidraget fastställs har föräldrarna möjlighet att beakta att den bidragsskyldiga föräldern delvis fullgör sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig.

Skulle din sambos barns boendesituation inte klassas som växelvis boende finns alltså möjlighet att beakta de dagar han har barnen boende hos sig när underhållsbidraget fastställs. Beaktas inte dessa dagar finns det möjlighet för honom att göra avdrag i efterhand.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan WaldebrinkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”