Vart ska barn som bor växelvis hos föräldrarna folkbokföras?

2020-10-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag och min sambo ska separera. Vi har en treåring tillsammans. Hon kommer att bo kvar på samma adress och jag kommer att flytta till nytt då vi hyr av henne föräldrar i dagsläget. Dottern kommer att bo måndag-onsdag samt lördag eftermiddag och söndag hos sin mamma och övrig tid hos mig dvs onsdag-fredag samt varannan helg och varannan lördag förmiddag. Jag kommer att flytta 10min bort (med bil) från där vi bor idag.Min fråga är vart kommer dottern att folkbokföras?Mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först berätta allmänt om reglerna för folkbokföring av barn med dubbel bosättning, för att sedan besvara frågan om vad som gäller i ert fall. Regler om folkbokföring hittas i folkbokföringslagen.

Allmänt om folkbokföring av barn med dubbel bosättning.
Utgångspunkten är att ett barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som gäller för vuxna, d.v.s. det avgörande är var barnet regelmässigt vistas. Frågan om var ett barn ska vara folkbokfört avgörs därmed med utgångspunkt i de faktiska vistelseförhållandena. Exempelvis folkbokförs ett barn hos den förälder som barnet faktiskt bor tillsammans med, även om den andra föräldern är ensam vårdnadshavare.

När ett barn regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på mer än en fastighet har barnet dubbel bosättning. Ett barn som har dubbel bosättning ska folkbokföras i första hand enligt föräldrarnas överenskommelse, i andra hand enligt dom eller avtal och i tredje hand enligt bedömning av egentligt hemvist.

Enligt föräldrarnas överenskommelse
Huvudregeln är att barn får folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de tillsammans kommer överens om. Förutsättningarna för detta är enligt 7 a § folkbokföringslagen är att:
1. Föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet, och
2. Barnet har ett växelvis boende hos båda sina föräldrar.

Med uttrycket växelvis boende menas ett boende där barnet tillbringar sin dygnsvila hos sina vårdnadshavare i "ungefär samma omfattning".

Enligt dom eller avtal
Om det finns en dom eller ett avtal om ett barns boende ska detta ligga till grund för var ett barn ska vara folkbokfört. Förutsatt att:
1. Domen har vunnit laga kraft
2. Föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet
3. Det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.

I första hand gäller folkbokföring enligt dom eller avtal när Skatteverkets prövning sker i nära anslutning till tidpunkten för domen eller avtalet och omständigheterna därför är desamma.

En annan förutsättning är att den fastighet och adress som barnet folkbokförs på är samma adress som framgår av domen eller avtalet. Om vårdnadshavarna är överens om en annan bosättning för barnet än som framgår av domen eller avtalet, har de möjlighet att vända sig till socialnämnden och begära att nämnden godkänner ett nytt avtal.

Ursprungsbostad - Om det inte finns en överenskommelse, avtal eller dom
Om inte huvudregeln är tillämplig och det inte heller finns en dom eller ett avtal om ett barns boende som följs, ska barnet folkbokföras hos den förälder där Skatteverket anser att det har sin egentliga hemvist, utifrån samtliga omständigheter.

Med ursprungsbostad menas den bostad där familjen senast var bosatt och folkbokförd tillsammans. När ett barn får dubbel bosättning genom att en förälder flyttar från den gemensamma bostaden bör det förhållandet att barnet tillbringar en natt mer i veckan hos den förälder som flyttat inte anses medföra att barnets folkbokföring ska ändras så länge barnet tillbringar minst 40 % av sin dygnvila i ursprungsbostaden. Detta gäller så länge det finns en ursprungsbostad.

Om barnet tillbringar mindre än 40 % av sin dygnsvila i ursprungsbostaden ska barnet i stället folkbokföras där det tillbringar flest dygnsvilor.

Vad gäller i ert fall?
I ert fall kommer dottern bo växelvis hos dig och hos mamman. Det innebär att huvudregeln är att ni två får bestämma vart dottern ska folkbokföras. När ni har kommit överens så anmäler ni det till skatteverket. Ni behöver bara anmäla till skatteverket om dottern ska folkbokföras på en ny adress. Finns det en dom eller ett avtal som reglerar boendet ska det vara grund för folkbokföringen.

Kommer ni inte överens och det inte finns dom eller avtal kommer troligen regeln om ursprungsbostad användas. Det skulle innebära att dottern folkbokförs hos mamman eftersom att hon bor kvar (i ursprungsbostaden) och du flyttar. Regeln om ursprungsbostad kan användas så länge dottern tillbringar i alla fall 40 % av sin dygnsvila hos mamman.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1290)
2021-05-11 Har jag anmälningsskyldighet om jag misstänker att ett barn far illa?
2021-05-10 Vad innebär skälig levadsnivå?
2021-05-08 Fast praxis
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?

Alla besvarade frågor (92164)