Varsel vid uppsägning

FRÅGA
Hej,Jag undrar om en arbetsgivare måste varsla en anställd som ska sägas upp pga arbetsbrist. Om så är fallet, var hittar jag grunden för detta?Och vad kan det få för följder om det inte sker? Skadestånd? Ogiltig uppsägning? (De sista frågorna alltså förutsatt att en varselskydlighet föreligger).Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Varsel vid uppsägning kommer i fråga i två situationer, nämligen när ett visst antal arbetstagare samtidigt sägs upp på grund av arbetsbrist med anledning av driftsinskränkning, och när en arbetstagare sägs upp på grund av personliga skäl. I det förra fallet ska arbetsgivaren ge ett skriftligt varsel till arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning i verksamheten kommer att orsaka arbetsbrist för minst fem arbetstagare, vilket framgår av Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 1-2 §§. I det senare fallet ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om uppsägningen två veckor i förväg, och samtidigt varsla den lokala arbetstagarorganisationen om den anställde är fackligt organiserad, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 30 § första stycket.

Eftersom ditt fall berör en enskild arbetstagares uppsägning på grund av arbetsbrist så finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att varsla. Arbetsgivaren har däremot att iaktta vissa förfaranderegler. Uppsägningen av arbetstagaren måste bland annat vara skriftlig och lämnas till arbetstagaren personligen (Lag om anställningsskydd 8 och 10 §§). Bryter arbetsgivaren mot dessa regler så är han inte bara skyldig att betala lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren har rätt till under uppsägningstiden utan även ersättning för uppkommen skada, vilket kan avse både ekonomisk förlust och kränkning (Lag om anställningsskydd 38 § första och andra styckena). Överträdelse av sådana formföreskrifter för uppsägning kan dock inte ligga till grund för att arbetstagaren med framgång ska kunna yrka på ogiltigförklaring av uppsägningen, vilket framgår av förarbetena och rättspraxis. Även om arbetsgivaren underlåter exempelvis skriftlighetskravet så är uppsägningen fullt giltig, om än felaktig i sin form.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82649)