FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt08/02/2018

Varför kan regeringen inte delegera direkt från primärområde till kommun?

Hallå!

Jag har en fråga angående normgivning. Jag undrar varför regeringen ej har möjlighet att delegera direkt från sitt primärområde till kommun?

Tackar för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Normgivningsmakten, dvs. rätten att besluta om rättsregler, regleras främst i 8 kap. RF men även andra kapitel innehåller bestämmelser om normgivning. På det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området regleras normgivningsmakten utöver vad som följer av RF:s regler om grundlag, i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. RF anförtror normgivningsmakten på olika områden åt riksdagen och regeringen samt, efter delegation, till förvaltningsmyndigheter och kommuner. Endast dessa offentliga organ kan utöva normgivningsmakt i RF:s mening. Enligt RF kan det organ som anförtrotts normgivningskompetens inte delegera denna utan uttryckligt lagstöd eller stöd i bemyndiganden. RF ger inte något uttömmande svar på hur normgivningskompetensen är fördelad mellan riksdag och regering. Den fördelning som primärt framgår av RF gör skillnad mellan två områden. Riksdagens primärområde, som också kallas det primära lagområdet, och regeringens primärområde. Det primära lagområdet delas i sin tur upp i två huvudsakliga områden, det obligatoriska, där ingen delegering av normgivningskompetens är möjlig, och det fakultativa, där möjlighet till delegation finns. Härtill kommer att normgivningsmaktens fördelning inom det delegeringsbara området är beroende av i vilken utsträckning riksdagen utnyttjar möjligheten till delegation och, i nästa led, i vilken utsträckning regeringen utnyttjar utfärdade bemyndiganden. Riksdagen är oförhindrad att stifta lagar även inom detta område. Med det följer också att riksdagen genom lag kan upphäva föreskrifter som meddelats av regeringen.

Av vikt för normgivningsmaktens fördelning är också den formella lagkraftens princip. Enligt den bestämmelsen får lag inte ändras eller upphävas annat än genom lag. Den formella lagkraftens princip reglerar således till viss del förutsättningarna för utövande av normgivningsmakt. Motsvarande princip finns inte i RF avseende författningar av lägre rang än lag. Det anses dock självklart att en regeringsförordning inte kan ändras eller upphävas av en myndighet som är underställd regeringen och att regeringen genom förordning kan upphäva eller ändra en föreskrift av lägre rang.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo