Varför är det lagligt att sälja, men inte att köpa, sex i Sverige?

Varför är det lagligt att sälja sex i Sverige, men inte att köpa? Det känns som att svenska lagar är formade för att döma män medan vi kvinnor inte behöver ta något ansvar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över varför man kriminaliserat köp av sex i Sverige när man inte kriminaliserat själva försäljningen. Jag kommer därför att utgå från den frågeställningen i mitt svar nedan. Regler kring sexköpsbrottet finns i brottsbalken (BrB), medan bakgrunden till regleringen huvudsakligen återfinns i proposition 1997/98:55


Köp av sexuell tjänst är kriminaliserat i Sverige sedan 1999 (6 kap. 11 BrB). När straffbestämmelsen föreslogs, föreslogs också en kriminalisering av själva försäljningen av en sexuell tjänst. Straffansvar föreslogs alltså omfatta såväl köpare som säljare, och brottet skulle då rubriceras som "könshandel" (prop. 1997/98:55 s. 100).


Sveriges lagstiftande verksamhet var så gott som överens om att köpaspekten behövde kriminaliseras eftersom prostitution ansågs medföra allvarliga skador både för den enskilda och för samhället i stort. Den enskilda (den prostituerade) befinner sig nämligen ofta i en svår social situation, och på samhällsnivå medför inte sällan prostitutionssammanhanget också andra brottsliga sammanhang så som narkotikahandel, koppleriverksamhet och misshandel. Sammanfattningsvis fann man att det var en “viktig samhällsangelägenhet att prostitutionen bekämpas” (prop. 1997/98:55 s. 104). 


De flesta remissinstanser, vars uppgift var att avlägga en inställning och ett yttrande till förslaget om införandet av "könshandelsbrottet", ställde sig dock negativa till en kriminalisering av själva försäljningen. Även regeringen var negativa till detta eftersom de fann att “även om prostitutionen som sådan inte är en önskvärd samhällsföreteelse så är det inte rimligt att också kriminalisera den som, åtminstone i flertalet fall, är den svagare parten som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin egen sexualdrift. Det är också viktigt för att motivera de prostituerade att söka hjälp för att komma bort från prostitutionen, att de inte känner att de riskerar någon form av påföljd för att de varit verksamma som prostituerade” (prop. 1997/98:55 s. 104). Resultatet blev alltså att man aldrig införde "könshandelsbrottet" utan enbart kriminaliserade köp av sexuell tjänst. 


Sammanfattningsvis så kriminaliserades sexköp i Sverige i ett försök att bekämpa prostitution. Att försäljning av sexuell tjänst inte är kriminaliserat beror bland annat på att det inte ansågs vara en rimlig åtgärd i förhållande till varken det ojämna partsförhållandet eller målet att motivera prostituerade att på egen hand söka hjälp för att komma ur marknaden. Därutöver finns otaliga andra argument till varför människor i prostitution inte bör straffas för sina handlingar, men det är alltså dessa som huvudsakligen lades till grund för den svenska regleringen när den infördes 1999. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo