Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?

2019-12-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Varför anses fällande domar som bygger på analogier inte vara tillåtna inom straffrätten?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En viktig och grundläggande princip inom svensk rätt är legalitetsprincipen. Den är inskriven i grundlagen, där det står att den offentliga makten utövas under lagarna (Regeringsformens 1 kap 1 § 3 st).

Inom straffrätten uttrycks legalitetsprincipen genom principerna nulla poene sine lege (inget straff utan lag) och nullum crimen sine lege (inget brott utan lag). Det kan utläsas ur Brottsbalken 1 kap § 1, där det står att brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.

Vad detta innebär är att något måste vara direkt förbjudet i lag för att det ska vara ett brott. Analog tillämpning innebär att man använder en lag som reglerar en viss situation vid en annan situation, som inte är reglerad i lag, genom att dra paralleller. Därför är det inte tillåtet inom straffrätten - man kan bara döma någon med direkt stöd i lag, och inte genom att göra en analogi från en annan lag. Det skulle strida mot legalitetsprincipen och göra det svårt att förutse om något är ett brott eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia Granberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2318)
2020-03-31 Säkerhetsbrott
2020-03-31 Ansökan om nåd vid livstidsfängelse
2020-03-31 Straffbara förstadier till fullbordat brott
2020-03-31 Utdrag ur belastningsregistret för arbete på HVB-hem

Alla besvarade frågor (78701)