Vårdslöshet i trafik och körkortsingripande - Vad gäller?

2021-11-12 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har blivit stoppad av ledig polis som körde efter mig på en väg angående vinglig körning, kört över spärrområde och kört över mittlinje samt att jag körde 115-120 km/h där den skyltade hastigheten är 100 km/h. Jag blev förhörd och jag nekade. Polisen skrev en anmälan om vårdslöshet i trafik. Kan jag riskera att bli av med körkortet? Kan jag få böter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är körkortslagen (KörkL) och lagen om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen, TBL). Det måste inledningsvis sägas att den här typen av straffrättsliga bedömningar inte är helt oproblematiska att göra inom ramen för en nättjänst som denna varför nedan skrivelse kommer att bli något generell till sin karaktär.

I 1 § 1 st. TBL anges att brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter. Vidare uttalas i lagparagrafens andra stycke att om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

Din ärendebeskrivning är mycket kort, men utifrån den begränsade information som finns tillgänglig ovan är min bedömning att grovt brott torde vara uteslutet. Frågan blir då istället om du kan ha gjort dig skyldig ett brott av normalgraden, dvs. vårdslöshet i trafik. Såvitt jag förstår uppstod aldrig någon trafikolycka, men trots lagtextens utformning krävs inte alltid en trafikolycka för att ett brott ska vara begånget. Med trafikolycka avses för övrigt skada på person eller egendom till följd av trafik.

Till en början ska det bedömas om den aktuella gärningen som sådan innefattar brister i omsorg och varsamhet och således utgör ett otillåtet risktagande. Ett av rekvisiten i 1 § TBL är ju att du ska ha brustit i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som krävs vid förande av fordon. Härvid ska den normalt skicklige föraren användas som jämförelse. I ett senare led ska det även bedömas om gärningsmannen (du) insåg eller bort inse att hans (ditt) handlande innebar ett sådant risktagande och om han (du) därigenom borde ha kunnat undvika att den aktuella trafiksituationen uppkom. I lagens förarbeten har uttalats att det är utom betydelse huruvida en trafikolycka har inträffat eller inte. Av signalvärdemässiga skäl är det snarast mer angeläget att beivra sådan oaktsamhet i trafiken som visserligen inte medfört någon skada, men där detta endast berott på tillfälligheter bortom gärningsmannens (din) kontroll.

Det skulle också möjligen och endast kunna vara fråga om en vanlig hastighetsöverträdelse eftersom varje avvikelse från påkallad varsamhet inte behöver leda straffansvar, alltså till ansvar för vårdslöshet i trafik. I rättsfallet NJA 2001 s. 286 har Högsta domstolen (HD) behandlat gränsdragningen mellan hastighetsöverträdelse och vårdslöshet i trafik. Oavsett vilket kan jag inte med säkerhet avgöra om du verkligen har begått något brott eller inte. Men om så skulle vara fallet kan du naturligtvis och som svar på en av dina frågor bli dömd att betala dagsböter.

När det sedan gäller din körkortsfråga kan följande anföras. Alla körkortsärenden hanteras av Transportstyrelsen, inte Polismyndigheten. Under utredningen kommer Transportstyrelsen att kontakta dig innan ett beslut om körkortsingripande fattas. Då kommer du att ges tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du har möjlighet att förklara dig och lämna en egen redogörelse över det inträffade. Skulle Transportstyrelsen besluta om en återkallelse av körkortet har du sedan rätt att överklaga myndighetens beslut till domstol, till en förvaltningsrätt som första instans, 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. KörkL. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom en varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, 5 kap. 1 § 1 st. KörkL, och ett körkort kan återkallas på en mängd olika grunder. I 5 kap. 3 § 4 p. KörkL anges exempelvis att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren (du) vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa. I punkten 6 stadgas också att ett körkort ska återkallas om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon.

Du riskerar alltså att få ditt körkort indraget, men om det blir så kommer du först att veta efter att den straffrättsliga prövningen har ägt rum, alltså efter att frågan om du ska dömas för brott har avgjorts. Det betyder också att du i nuläget inte kan göra så mycket annat än att vänta.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97662)