FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott05/01/2015

Vårdslöshet i trafik med igenimmade rutor?

En personbil (minivan) kör in i bakavel liften på en mindre lastbil som står in till trottoaren med varningsblinkers på. En person står med ryggen till och vänder sig om i sista sekunden och ser bilen, får då slänga sig åt sidan för att inte bli klämd. En annan person står på flaket och flyger omkull och får glas splitter på sig från bilens ruta men som tur är inga skärskador. Mannen i bilen säger att han inte såg något för att han spolade rutan för den var helt igen immad. Samma sak säger han till polisen på plats. Det råder 30km/t på vägen. Lastbilen flyttar sig ca 30cm och är då full lastad, står med växel och handbroms i. Då har han knappast kört i 30km/t. Är inte detta grov vårdslöshet i trafik när man nästan kör ihjäl en person? Ska en sådan person få ha kvar sitt körkort? Vill bara veta. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En bilist som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik (1 § trafikbrottslagen). Frågan är om bilisten i din frågeställning har agerat tillräckligt vårdslöst för att hållas ansvarig. Det torde inte vara nödvändigt att en bilist måste ha brutit mot en annan trafikregel för att hållas ansvarig för vårdslöshet i trafik. I detta fall är regeln om hastighetsanpassning av relevans. Bilens hastighet ska anpassas till rådande förhållanden, vilket innebär att när sikten är bristfällig, ska bilisten hålla en lägre hastighet (3 kap. 14 § trafikförordningen). Har denna, eller annan, trafikregel överträtts och detta skapa en situation som typiskt sett medför en fara för trafikolycka, är föraren ansvarig för vårdslöshet i trafik.

Enligt förarbeten till trafikbrottslagen ska en bilist hållas ansvarig och han eller hon uppvisat en allvarlig oaktsamhet och även då bilisten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande. En förare ska inte ådömas ansvar om en trafikolycka inträffat på grund av en felbedömning eller av en tillfällig ouppmärksamhet hos en bilist. Detta gäller ofta i kombination med besvärliga väderleks- och siktförhållanden (prop. 1994/95:23 s. 57 ff. och 122). Att framföra ett fordon när sikten är starkt begränsad torde typiskt sett innebära ett medvetet risktagande som kan leda till att ansvar för vårdslöshet i trafik ådöms (se Svea hovrätts dom 2010-06-23 i mål B 10341-09).

Av det sagda går att sammanfatta att det inte per automatik bedöms som vårdslöshet i trafik när någon dödats eller nästan dödats i trafiken. Tyngdpunkten ligger på om föraren väsentligt åsidosatt sin omsorg och varsamhet i trafiken. Detta föranleder att om föraren enbart i ringa mån brister i omsorgen inte ska hållas ansvarig för vårdslöshet i trafik. En bilist har en skyldighet att anpassa hastigheten efter rådande väderförhållanden. Detta kan innebära att en förare bör hålla en lägre hastighet än vad som tillåts av hastighetsskyltarna. Det är i ditt fall inte alldeles klart att föraren brustit i varsamheten i väsentlig mån, som lagen kräver. Framkommer det att föraren kört för fort, trots dålig sikt, torde han hållas ansvarig. Han kan även ansvara för vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § brottsbalken). Gällande återkallande av körkort, ska detta som huvudregel ske om föraren anses ansvarig för grov vårdslöhet (5 kap. 3 § körkortslagen). Det räcker sålunda inte med vårdslöshet av normalgraden.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”