Vårdslöshet i trafik - grov eller inte?

2020-12-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, min son 21 år körde ca 45km/h på 30 väg och fick sladd i skarp kurva och kanade då in i mötande bil. Mao körde för fort och oaktsamhet med tanke på väglaget var halt. Polisen Palm kom till plats pratade om möjligen grov vårdslöshet och därmed dagsböter och indraget körkort. Går detta under grov vårdslöshet? Har polisen rätt i detta? Mötande bils förare kunde gå själv men åkte med ambulans för vidare undersökning. Sonen blåste och ingen alkohol i kroppen. Aldrig tidigare straffad.Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill få svar på skillnaden mellan vårdslöshet och grov vårdslöshet i trafik och om din situation kan anses passa in på grov vårdslöshet i trafik.

Den vägtrafikant som för ett motordrivet fordon och i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter (1 § lag om straff för vissa trafikbrott). Den som istället gör sig skyldig till grov vårdslöshet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år (1 § 2 st. lag om straff för vissa trafikbrott).

Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna. Straffbestämmelsen får alltså sitt innehåll genom de allmänna och speciella föreskrifter som finns för trafiken, främst i trafikförordningen. Många av dessa föreskrifter är straffsanktionerade. Som exempel kan nämnas reglerna om högsta tillåtna hastighet (3 kap. 17 § trafikförordningen).

Vårdslöshet eller grov vårdslöshet?

Det ska till mycket för att det ska vara tal om grov vårdslöshet. Att färdas med en hastighet av 95 km/tim inom tättbebyggt område och passera en gatukorsning har exempelvis inte ansetts vara grov vårdslöshet i trafik (se NJA 1979 s. 274). Att färdas med en hastighet av 189 km/tim på en 110 km/tim- väg har inte ansetts utgöra grov vårdslöshet eller ens vårdslöshet, utan enbart hastighetsförseelse (se NJA 2001 s. 286). Att köra mot färdriktningen på en motorväg men vidta åtgärder för att undvika kollision har inte ansetts som grov vårdslöshet utan bara vårdslöshet (se Hovrättens för Västra Sverige dom 2010-01-26 i mål B 3739-09).

Av praxis att döma krävs närmast att det funnits en betydande fara för att människor kommit till skada av handlandet för att bedöma detta som grovt (se NJA 1959 B 26). Alkoholförtäring är också vanligt vid dömande av grov vårdslöshet i trafik och kräver eventuellt inte samma risk för att människor ska ha kommit till skada för att bedöma som grovt (se NJA 1957 s. 513). En omkörning i ett backkrön, där omkörningen ansetts innefatta en betydande fara för kollision med mötande fordon med hänsyn till sikt- och trafikförhållandena har ansetts kunna utgöra grov vårdslöshet, även om utredningen i det specifika fallet inte ledde fram till en fällande dom. Att köra 130 km/tim genom en gatukorsning trots att trafiksignalerna slagit om till rött när denne varit ca 100 meter från korsningen har ansetts utgöra grov vårdslöshet (se NJA 1978 s. 251). Omkörning på höger sida av tre bilar på en bro med tät mötande trafik har ansetts som grov vårdslöshet (se RH 1988:140).

Vad gäller i ditt fall?

Det krävs därmed något utöver det vanliga för att dömas för grov vårdslöshet. Att påminna om är att det inte är polisen som bestämmer hur ett brott ska rubriceras eller bedömas, den bedömningen kan bara åklagare och domstol göra. Enligt min mening handlade det i ditt fall inte om någon särskilt hög hastighet. Visserligen brukar en 30- hastighet kunna motiveras med att skola eller liknande ligger i närheten men avgörande torde vara om någon allvarlig skada skulle kunna skett. Någon större skada har inte skett och någon alkohol har inte intagits. Enligt min mening, baserat på praxis handlar det här om vårdslöshet i trafik och inte grov vårdslöshet.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91133)