Vårdslöshet i trafik – förutsätter det att olycka har inträffat?

2017-01-02 i Trafikbrott
FRÅGA
I SFS 1951:649, lagen om straff för vissa trafikbrott, omnämns vårdslöshet i trafik i § 1. Där står det att "Brister vägtrafikant/.../i väsentlig mån i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms för vårdslöshet i trafik till dagsböter..." En polisman jag talat med hävdar att för att åtalas för vårdslöshet i trafik så måste en olycka ha förekommit. Är detta en korrekt tolkning och gäller det samma då för nästkommande stycke om grov vårdslöshet i trafik?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 1 § första stycket lag om straff för vissa trafikbrott (1951:649) föreskrivs att om en vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som någon annanstans än på väg för motordrivet fordon i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna, döms denne för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Av 1 § andra stycket i samma lag framgår vidare att den som, vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn, gör sig skyldig till grov vårdslöshet eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom döms till grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år.

I lagens förarbeten kommenterar regeringen hur bedömningen av personens vårdslöshet ska gå till (avsnitt 6.3, s. 60 f.). Man ska till en början bedöma om den aktuella gärningen som sådan innefattar brister i omsorg och varsamhet och således utgör ett otillåtet risktagande. Härvid ska den normalt skicklige föraren användas som jämförelse. I ett senare led ska även bedömas om gärningsmannen insåg eller bort inse att hans handlande innebar ett sådant risktagande och huruvida han därigenom borde ha kunnat undvika att den aktuella trafiksituationen uppkom. Regeringen skriver vidare att det är utom betydelse om någon trafikolycka har inträffat eller ej. Ur trafikdisciplinär synpunkt är det snarast mer angeläget att beivra sådan oaktsamhet i trafiken som visserligen inte medfört någon skada, men där detta bara berott på tillfälligheter utanför den vårdslöses kontroll.

Av förarbetena framgår följaktligen att någon olycka inte måste ha förekommit för att man ska kunna dömas för vårdslöshet i trafik. Det innebär att exempelvis bilkörning i uttröttat tillstånd samt brott mot trafikregler i sig kan föranleda straffansvar. Jag gör därmed bedömningen att polismannen har gjort en felaktig tolkning av den aktuella straffbestämmelsen.

Vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?