Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?

2020-11-21 i Sekretess
FRÅGA
OM man är läkare och har en underårig flicka som patient som kommer ifrån Afghanistan, flickan har haft relation med en kille och har blivit gravid och fått abort..asså hon kommer till sjukhus med mamman som vill veta vad som är fel med sin dotter, men dottern säger: om hennes familj får veta om sitt tillstånd ska de kanske döda henne eftersom intimitet före äktenskap är tabu i deras kultur.frågan är: finns det nån lag som stödjer att läkaren kan ljuga med föräldrarna om diagnosen, för att skydda patienten från att lida men? Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som berör sekretess finns i Offentlighet- och sekretesslagen, vilket jag kommer förkortad till OSL.

Har barn sekretess gentemot sina föräldrar?

Sekretess för ett barn gäller även mot barnets föräldrar (12 kap. 3 § OSL). Det finns ingen fullständig rätt för föräldrar att ta del av patientjournaler, samtal hos psykolog eller liknande trots att barnet i fråga är underårig.

Däremot har föräldrarna under vissa omständigheter rätt till insyn. Föräldrar har nämligen en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, exempelvis i frågor som gäller sjukvård. Föräldrarna måste dock anpassa sin inblandning i barnets liv efter barnets ålder och utveckling och därmed ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål ju äldre barnet är (6 kap. 11 § föräldrabalken). Detta innebär att jag inte kommer kunna garantera ett korrekt svar på din fråga, då jag inte vet hur gammal flickan är. Men ju äldre hon är, desto mindre möjlighet har föräldrarna till insyn och vetskap om läkarbesöket.

Hur ser sekretessen ut inom sjukvården?

Som huvudregel föreligger sekretess inom sjukvården, såvida uppgiften inte kan röjas utan att den enskilde eller närstående till denne lider men (25 kap. 1 § OSL). Detta innebär att flickans läkare inte får berätta för någon om vad som framkommit under läkarbesöket, såvida flickan inte godkänner det om det inte är uppenbart att ingen kommer skadas av att läkaren berättar om vad som har hänt.

Detta innebär att det uppstår en krock; som huvudregel bör flickan omfattas av sekretessen men hur ska då föräldrarna kunna bestämma i frågor som rör barnet? Detta är en fråga som är svår att besvara. Till att börja med är flickan ålder avgörande. Om flickan är 17 år kommer hon mycket möjligen anses vara så pass vuxen att föräldrarna inte har något behov av att ta del av hennes läkarbesök. Även i det fall att flickan är yngre kan det fortfarande vara så att föräldrarna inte behöver ta del av hennes läkarbesök. Om det är så att aborten resulterat i att flickan inte mår bra och kommer behöva läkarvård för detta kan det finnas behov av att föräldrarna känner till vad det är som orsakar flickans fysiska problem. Å andra sidan bör läkaren ta hänsyn till att flickan uttryckligt bett om att föräldrarna inte ska få reda på att hon har begått en abort; detta tyder på att läkaren inte kan berätta utan att flickan kan komma att lida skada på det sätt som avses i lagtexten.

Sammanfattande svar:

Slutsatsen blir helt enkelt att det kan finnas lagstöd för läkaren att inte berätta för föräldrarna, men detta beror på olika omständigheter. Jag kan tyvärr inte ge ett definitivt svar på vad som gäller; men förutsatt att flickan är i äldre tonåren och att den tidigare aborten inte resulterat i att hon behöver mycket läkarvård och stöd hemifrån så borde läkaren inte berätta något för föräldrarna. Det bör även nämnas att det troliga scenariot är att läkaren kommer vägra berätta pga, sekretessen/tystnadsplikten. Inte att läkaren ifråga kommer ljuga och hitta på något annat problem istället för sanningen.

Jag vill också passa på att nämna att en läkare har en skyldighet att att göra en orosanmälan till socialnämnden om de misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Att en flicka berättar att det finns risk för att familjen ska döda henne i det fall det uppdagas att hon gjort en abort skulle kunna leda till att läkaren måste göra en orosanmälan.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (254)
2021-05-12 Kontakt med intagen
2021-04-28 Vad gäller om brott mot tystnadsplikt för skolpersonal?
2021-04-28 Hur ser sekretess ut mellan socialtjänst och polismyndigheten?
2021-04-22 Skaderekvisit i sekretessbestämmelser

Alla besvarade frågor (92185)