Vårdnad och boende

2015-04-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min pojkvän har en åtta månaders barn tillsammans med delad vårdnad. Jag och barnets pappa kommer gå till tingsrätten ang gemensam vårdnad och boende . Hur stor är chansen att mamman vinner en boendetvist? Barnet är folkbokföringen hos honom sen den 22 december tidigare folkbokförd hos mamman från augusti -december.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ni inte är gifta då barnet föddes står denna under din (moderns) vårdnad ensam, 6 kap 3§ Föräldrabalken. Däremot kan ni två fritt avtala om vårdnaden och boendet, och detta avtal är gällande under förutsättning att det är skriftligt och att det fått socialnämndens godkännande, 6 kap 6§ samt 6 kap 14§. Kan man däremot inte komma överens om vårdnaden, kommer domstolen att antingen besluta om gemensam vårdnad eller att någon av er får vårdnaden ensam, 6 kap 5§. Det man tittar på när man beslutar om det ska vara gemensam vårdnad fortsättningsvis eller om man ska anförtro vårdnaden till en av er är främst hur pass bra ni som föräldrar kan samarbeta i de frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad kan dock inte meddelas om ni båda två motsätter er det, då måste domstolen ge ensam vårdnad till en av er.

Det som är avgörande när det kommer till vem av er som får ensam vårdnad över barnet är alltid vad som är bäst för barnet. Det man särskilt tar hänsyn till barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar samt om barnet utsätts för övergrepp eller olovligen förs bort, hålls kvar eller annars far illa. (6 kap 2a§)

Om rätten dömer till ensam vårdnad kommer boendet också vara hos den av er som får vårdnaden. I annat fall kommer domstolen på talan av er båda eller någon av er besluta om vem som barnet ska bo hos, 6 kap 14a§. Även här är det barnets bästa som är avgörande.

Oavsett var barnet bor, har den alltid rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos. Sådant umgänge kan vara att barnet och föräldern träffas eller har annan kontakt, och det är båda föräldrars ansvar att se till att detta behov blir tillgodosett, 6 kap 15§.

För att sammanfatta kan man alltså säga att så länge ni är överens kan ni i stort sett bestämma själv hur vårdnad och boende ska ser ut. Går det emellertid inte att nå en sådan överenskommelse blir det upp till domstolen att avgöra, och då är det alltid vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet som är avgörande. Man kan alltså inte på förhand säga vilka utsikter du som mamma har för att få vårdnaden och boendet, det beror helt på vad som anses vara bäst för just ditt barn med tanke på omständigheterna. Däremot brukar domstolen i de allra flesta fall döma till gemensam vårdnad då detta oftast anses vara till barnets bästa, de fall man inte gör detta är då båda föräldrar har motsatt sig det eller då det exempelvis anses finnas så pass grava samarbetsproblem att det är till barnets bästa att istället ge vårdnaden till en av föräldrarna.

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?