Vårdgaranti och patients möjlighet att ta del av journal

Har patienten rätt att vända sig till domstol om landstinget inte uppfyller vårdgarantin (t.ex. inom onkologi)? Är en juridiskt utkrävbar rättighet för patient att ta del av sin journal enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordning?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!

Din första fråga rör hur man ska agera när man är missnöjd med vård. Din andra fråga uppfattar jag som en fråga rörande vilken rätt en patient har att ta del av sin journal. De lagar som blir aktuella är patientsäkerhetslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Missnöjd med vård

Den som är missnöjd kan vända sig direkt till den hälso- och sjukvårdspersonal som hon mött under sin kontakt med hälso- och sjukvården och uttrycka sitt missnöje. Det föreskrivs i 3 kap. 8a § patientsäkerhetslagen (PSL) att vårdgivaren ska från patienter och deras närstående ta emot klagomål mot och synpunkter på den egna verksamheten. I första hand ska man alltså vända sig till vårdgivaren där vården skett. Efter att ha gjort detta kan man klaga till IVO, förutsatt att det rör sig om någonting allvarligt. Det framgår av 7 kap. 10 § PSL att IVO prövar anmälda klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Men, när det gäller vård som inte blivit av ännu, har man inte dessa möjligheter att hävda sin rätt. Vårdgarantin är endast en skyldighet för landstingen, och innebär ingen juridisk rättighet för patienterna. Målet med hälso- och sjukvårdslagstiftningen är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen samt att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Den enskilda individen har dock inte en möjlighet att i domstol säkerställa sin rätt till en viss beslutat insats. För patienter som inte får vård inom 90 dagar återstår att vänta eller att söka sig till ett annat landsting.

Sammanfattningsvis:

Nej, det går inte att vända sig till domstol för att ett landsting inte uppfyller vårdgarantin.

Patients rätt att ta del av journal

Din fråga "Är en juridiskt utkrävbar rättighet för patient att ta del av sin journal enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordning?" behöver redas ut lite. 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar" är ett viktigt stadgande för offentlighetsprincipen och möjligheten att ta del av allmänna handlingar. Journal omfattas av begreppet men det innebär inte att man har rätt att begära ut journaler hur som helst. Frågan som måste besvaras är vidare om en journal kan lämnas ut. Det framgår inte av 2 kap. 1 § TF hur en sådan bedömning ska göras utan i sådant fall får man gå till annan lagstiftning.

Det framgår inte i din fråga om det rör sig om en privat vårdgivare eller en offentlig som kravet ska riktas till. Jag börjar att redogöra för vad som gäller för offentlig vårdgivare i sammanhanget, och redogör därefter kort vad som gäller vid privat vårdgivare.

Offentlig:

Enligt 1 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen (OSL) anges att lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Enligt 25 kap. 1 § OSL gäller sekretess inom sjukvården. För att en uppgift ska vara skyddad fordras till en början att den rör "enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden". Men sekretessen gäller som huvudregel inte mot den enskilda, denna har således rätt att ta del av sin journal. I undantagsfall kan journaluppgifter undanhållas för patienten om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgifterna inte lämnas ut. Det avser de fall då det finns risk för att patientens hälsotillstånd allvarligt försämras om hen får ta del av uppgifterna i journalen. Likaså kan journaluppgift undanhållas för en patient om det finns fara för att någon som har lämnat uppgifter, eller någon närstående till uppgiftslämnaren, kan utsättas för våld eller annat allvarligt men om uppgiften lämnas ut. (se 25 kap. 7-8 §§ OSL).

Privat:

Enligt 6 kap. 12 § PSL gäller även sekretess i den privata sjukvården. Även där gäller som huvudregel inte sekretessen mot den enskilde, men kan i undantagsfall göra det.

Sammanfattningsvis:

Som patient har man som huvudregel rätt att ta del av sin journal, om det inte föreligger sekretess mot denna. En begäran om att få ta del av sin journal ställs till den som är ansvarig för journalhandlingen, vilket oftast är den behandlande läkaren, och behandlas av denna så snart det är möjligt. Viktigt att tillägga är att dock att om du vill begära ut den (dvs inte endast läsa den) så får sjukvården ta ut en avgift för kopior.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie FalkRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000