Värdering av bostadsrätt i samband med bodelning

Hej! Jag är särkullsbarn och min mor har avlidit. Jag kommer att få min del av arvet efter henne. Det finns en efterlevande make och deras två gemensamma barn. I arvskiftet ingår en summa beräknat på marknadsvärdet av en bostadsrättslägenhet.

Ska man i arvskiftet dra bort framtida vinstskatt på lägenheten?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Inför ett arvskifte ska bodelning göras mellan dödsboet efter din mor och hennes efterlevande make, se 23 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken samt 9 kap. 1 § 1 st. och 1 kap. 5 § äktenskapsbalken. Bodelning ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som råder den dag då dödsfallet inträffade, se 9 kap. 2 § 1 st. äktenskapsbalken. Det är i samband med bodelningen som värdering av bostadsrätten samt framräknande av skiftesvärde sker.

Så som huvudregel gäller att marknadsvärde ska tillämpas vid värdering av bostadsrätt. Då avtalsfrihet råder mellan parterna kan även annan värderingsgrund användas i det fall parterna är eniga. Efter att ett värde för bostadsrätten har beslutats ska vissa avdrag göras för framtida mäklarkostnader, vinstskatt och eventuella skulder som är kopplade till bostadsrätten. Detta för att få fram det värde som ska tillämpas så som skiftesvärde.

I NJA 1975 s. 288 angående en fastighet uttalade HD att för att kunna efterleva ”principen om likadelning” som råder vid bodelning ska framtida vinstskatt dras av redan i samband med bodelningen. Detta rättsfall är tillämpbart även på bostadsrätter. Tanken är att värdet av bostadsrätten i samband med bodelningen ska tas upp till en sådan nettosumma som hade erhållits om bostadsrätten avyttrats omedelbart. Vid beräkning av framtida mäklararvode samt vinstskatt krävs ej någon exakt uträkning enligt praxis utan det räcker att en förenklad beräkning görs utifrån antagandet att den part som tillskiftas bostadsrätten genast ska realisera den för det pris som motsvarar överenskommet värde.

När bodelning har gjorts kan arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare, se 23 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken. Härav framkommer att avdrag för framtida vinstskatt görs i steget innan, det vill säga bodelningen, och ej vid arvskifte. Även om de båda stadierna är nära förestående varandra.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637
Äktenskapsbalken hittar du https://lagen.nu/1987:230


Vänligen,

Matilda KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”