Värdering av bostadsrätt i dödsbo

FRÅGA
Min mamma & hennes man köpte en lägenhet för 850000kr och renoverades för 450000kr inom loppet av 1år Nu är mamma död & hennes man har lämnat in inköpsvärdet på lägenheten till dödsboet Ska lägenheten omvärderas för att det ska bli rätt ??
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kan förstå att du är bekymmersam om värdering av egendom vid arv eftersom det är svårt att hitta svaret då det inte är lagstadgat. Emellertid finns det riktlinjer som skatteverket, domstolen och juridisk litteratur anger. För att svaret ska bli pedagogiskt kommer jag först skriva en bakgrund som redogör för egendom vid dödsfall för att senare beskriva hur man ska värdera dessa. Till sist skriver jag specifikt om ditt fall.

Generellt om egendom vid dödsfall:

När en person avlider uppkommer ett dödsbo. Efterlevande make, arvingar och testamentstagare är dödsbodelägare enligt 18 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). Nämnda paragraf stadgar även att dödsbodelägarna själva får förvalta dödsboet. När dödsboet har utrett den avlidnas tillgångar och skulder ska en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB (här). I bouppteckningen ska den avlidnas tillgångar och skulder antecknas såsom de var vid dödsfallet enligt 20 kap. 4 § ÄB (här). Därav ska tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen sådana de var dagen då personen avled.

Värderingen av egendomen:

Förut har värderingen av den avlidnes egendom varit lagstadgad. Då var huvudregeln att marknadsvärdet skulle vara gällande, dock skulle bostadsrätter värderas till deras förmögenhetsvärde. Detta värde är komplicerat att räkna ut men motsvarar lägenhetens andelstal multiplicerat med föreningens förmögenhet.

För att tydliggöra vad som gällde vid värdering av egendom då lagen upphävdes har skatteverket gjort ett ställningstagande och menar förmögenhetsvärdet inte är användbart som värde i bouppteckningen när det gäller bostadsrätt utan för att få en rättvisare bild av värdet ska marknadsvärdet användas. Det finns även ett rättsfall från förvaltningsrätten i Stockholm där domstolen menar att det inte är förmögenhetsvärdet utan marknadsvärdet som ska tas upp i bouppteckningen. Till sist tar även juridisk litteratur denna ståndpunkt och anser att man ska försöka anteckna ett så korrekt marknadsvärde som möjligt.

Således anser både skatteverket, förvaltningsrätten och juridisk litteratur att marknadsvärdet ska vara vägledande när värderingen av bostadsrätt sker.

I ditt fall:

Som jag förstår så är bostadsrätten mer värd idag eftersom en omfattande renovering har skett. Därför bör den bli omvärderad eftersom marknadsvärdet är det styrande enligt ovanstående information. Att den efterlevande make lämnar in inköpsvärdet kan bli missvisande eftersom denna bostadsrätt var värd mer när din moder avled. Därför blir svaret på din fråga ja, för att det ska bli korrekt bör en omvärdering ske.

Om du önskar själv ta del av de källor jag använt så är det följande:

Rättsfall: Länsrättens i Stockholm dom 2007-06-20 i Mål nr 19042-06

Skatteverket: Skatteverkets ställningstagande

Juridisk litteratur: Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap av Brattström, Margareta, 4 upplaga.

Hoppas detta svar gav klarhet!

God jul!

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1069)
2021-04-30 Vem betalar för boutredningsman och skiftesman?
2021-04-29 Ska inkomster som har tillkommit efter min mans bortgång räknas med i bouppteckningen?
2021-04-29 Att dölja uppgifter eller ange felaktiga uppgifter i en bouppteckning
2021-04-25 Om att klandra arvskifte i efterhand

Alla besvarade frågor (92105)