FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt25/02/2017

Vård enligt LVU

Jag har med mina barn blivit familjehemsplacerade i SOL. För skydd mot barnens pappa. Kan jag vägra detta eller gör dom LVU på barnen om jag vägrar?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du och dina barn har blivit placerade i ett familjehem som socialnämnden ska tillgodose enligt 6 kap. socialtjänstlagen (SOL) (https://lagen.nu/2001:453#K6P1S1). Dock behöver vård enligt SOL ske med samtycke, vård utan samtycke kan ske enligt LVM och LVU enligt 1 kap. 3 § SOL, du kan alltså neka till familjehemsplaceringen. Dina barn kan inte bli placerade i ett familjehem utan vårdnadshavarnas samtycke något som JO har konstaterat i JO 2011/12 s. 415. En utredning enligt 11 kap. 1,2 § SOL kommer då bli aktuell då Socialnämnden har en skyldighet att utreda om någon tvångsåtgärd från Socialnämnden blir aktuell.

En sådan tvångsåtgärd kan vara enligt LVU. För att LVU ska blir tillämpbar så att ett barn får tvångsvård behöver dels 1 § LVU (https://lagen.nu/1990:52#P1S1) vara uppfylld samt antingen 2 eller 3 §§ LVU. 2 § LVU anger vad som brukar kallas miljöfallet, det innebär att om det briser i barnens hemmiljö kan barnen tvångsvårdas. Tvångsvård enligt 3 § LVU kallas beteendefallet då det är barnets beteende som är orsaken till att vård är nödvändigt. Ett sådant beteende kan t.ex vara att barnet missbrukar droger. Då du har nämt att det är barnens pappa som är orsaken till att vård kan behövas är miljöfallet tillämpligt. I 1 § 2 st. LVU anges att vård kan ges enligt 2 § LVU om den som ska vårdas är under 18 år samt att det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke av vårdnadshavarna. Om den unge har fyllt 15 år och inte samtycker blir också reglerna om tvångsvård tillämpliga.

För att tvångsvård enligt 2 § ska bli tillämplig behöver det brista på något sätt i hemmiljön så att barnen löper en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Med "påtaglig risk" syftas att t.ex övergående risker inte räcker för att tvångsvård ska bli aktuellt, utan det krävs konkreta omständigheter för att det ska finnas en påtaglig risk. Omständigheter som brukar lyftas fram som inte kommer ligga till grund för en bedömning enligt LVU är t.ex samhällsvärderingar eller inställningar i trosfrågor. Med uttrycket "hälsa och utveckling" syftas att barnet kan på grund av en brist i hemmiljön fysiskt skadas, men syftar även på psykiskt lidande t.ex att det förekommer våld i hemmet mellan andra familjemedlemmar eller att missbruk av alkohol förekommer.

2 § LVU nämner även en uppräkning på omständigheter som kan anses vara grund för tvångsvård. Först räknas misshandel upp, vilket då syftar på både psykiskt och fysisk misshandel. Därefter räknas "otillbörligt nyttjande" upp vilket syftar till att någon utnyttjar barnet sexuellt. Uttrycket "brister i omsorgen" är situationer då barnet utsätts för vanvård, vilket kan vara att barnet allvarligt missköts i fråga om hygien eller mat. Med uttrycket "annat förhållande i hemmet" finns det utrymme att även andra situationer kan ligga till grund för tvångsvård så länge de resulterar i en påtaglig risk för att den unges utveckling eller hälsa skadas.

Utan att veta vad som har hänt i familjen och vad som framkommer i socialnämndens utredning kan jag inte uttala mig om kraven för tvångsvård är uppfyllda. Men som framkommer i begreppet "påtaglig risk" kan inte en ringa eller övergående risk för skada ligga till grund för tvångsvård. Det därmed ett ganska högt ställt krav för att LVU ska bli aktuell.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”