Var kan jag läsa om pågående lagstiftningsärenden?

FRÅGA
Hej, jag läste om ett förslag att göra ändringar i grundlagen gällande offentlighetsprincipen och utlämningsbevis ska begränsas som tex mrkoll. Är det personers hemadress som ska bli sekretess eller bara domar? Kommer förslaget gå igenom och var kan jag läsa mer om detta lagförslag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utan att ha tillgång till närmare information om vilket ärende du söker, skulle jag tro att det rör sig om SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. SOU står för Statens Offentliga Utredningar och är en utredning som bedrivs av en tillsatt kommitté som undersöker ett visst ärende. I den aktuella SOU:n har en kommitté fått i uppdrag att utreda vissa frågor på tryck- och yttrandefrihetens område.

Vad innebär utredningen?

Frågorna jag tror du åsyftar – grundlagsskyddet för vissa söktjänster – behandlas i utredningens elfte kapitel som inleds på sida 235. Mrkoll lyfts som ett exempel på en söktjänst som offentliggör personuppgifter (se s. 237). I utredningen utreds bl.a. hur grundlagsskyddet för söktjänsterna ser ut, men även hur skyddet för personuppgifter ser ut enligt grundlagen, Europakonventionen och i annan lagstiftning.

Kommitténs överväganden och förslag finns att läsa i kap. 11.7 (s. 267). Sammanfattningsvis kan konstateras att kommittén anser att skyddet för den personliga integriteten bör stärkas och att det finns ett behov av att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör uppgifter om lagöverträdelser.

Domarna är, och skulle vid ett lagförslag fortfarande vara, offentliga handlingar, men det som kommittén ställt sig kritisk till är att söktjänsterna tillhandahåller sammanställda personliga uppgifter likt vad de menar skulle kunnas liknas vid ett privat belastningsregister. Kommittén menar att förfarandet skiljer sig från att på särskild begäran begära ut olika handlingar från olika myndigheter och på så sätt få tillgång till informationen (se s. 269).

Vad händer nu?

Utredningen presenterades augusti 2020. Ärendet har sedan varit på remiss vilket innebär att regeringen ber exempelvis berörda myndigheter eller organisationer att lämna synpunkter på utredningen och dess förslag. Sista dagen för att inkomma med remissvar var den 3 december 2020. Det är just nu den senaste händelsen i ärendet.

Regeringen får nu ta ställning till om de vill gå vidare och lägga fram ett lagförslag. Regeringen lämnar då först ett utkast till Lagrådet. Lagrådet gör sedan en granskning av förslaget och kontrollerar att det inte står i strid mot någon lag. Efter Lagrådets granskning bearbetar regeringen förslaget och lämnar det till riksdagen i form av en proposition. Riksdagen får sedan rösta om de vill genomföra lagförslaget eller inte. För att ändra i en grundlag krävs dessutom att riksdagen fattar två likalydande beslut med ett riksdagsval mellan.

Kommer förslaget gå igenom?

Det går inte att uttala sig om förslaget kommer att gå igenom eller inte. Just nu finns, för mig veterligen, en utredning på området och inkomna remissvar, men ännu inget skarpt lagförslag som riksdagen ska rösta om. Om du vill kan du läsa mer om lagstiftningskedjan och följa det här specifika ärendet på regeringens hemsida som du hittar här. Om du vill läsa hela eller delar av utredningen rekommenderar jag dig till att klicka på länken till SOU:n längst upp i mitt svar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?