Vapentillstånd för skyddsändamål

2021-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
I Vapenförordningen (1996:70) 2 kap 5a§ står det att "tillstånd till innehav av skjutvapen för skjutning för annat ändamål än jakt, målskytte, SKYDD... ... får beviljas om det finns synnerliga skäl" samt hänvisas till förordningen (2014:1149). Just synnerliga skäl för skydd är det som jag undrar över. I vilka fall skulle skydd vara aktuellt som skäl till vapeninnehav? Finns det några exempel på personer i Sverige som beviljats detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man ansöker om tillstånd att inneha skjutvapen för skyddsändamål är det i första hand 2 kap. 4-5 § vapenlagen som aktualiseras. Här framgår det i generella ordalag att tillstånd får meddelas endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål och om det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas. Skydd kan, vilket bland annat 2 kap. 5 a § vapenförordningen antyder, vara ett godtagbart ändamål enligt bestämmelsen.

Notera dock att 2 kap. 5 a § vapenförordningen i sig avser tillstånd för andra ändamål än bland annat skydd. Regeln tar således sikte på så kallade udda ändamål som inte kan likställas med skyddsändamål eller med de andra ändamålen som nämns i regeln. För att beviljas tillstånd för skyddsändamål behöver alltså inte synnerliga skäl föreligga. Kravet på synnerliga skäl kan dock ändå föreligga i vissa fall i enlighet med andra bestämmelser - exempelvis om man ansöker om tillstånd att inneha helautomatiska vapen eller enhandsvapen (2 kap. 6 § vapenlagen).

När man ansöker om tillstånd för skyddsändamål är det alltså kravet på godtagbart ändamål som är av central betydelse. Skyddsändamål kan, som nämnts, utgöra ett godtagbart ändamål men bedömningen som görs i varje enskilt fall är oftast strikt. Tillstånd för skyddsändamål ges huvudsakligen till auktoriserade bevakningsföretag för utlåning till väktare som har meddelats tillstånd att som lån inneha vapnet.

Det är däremot mycket svårt att få tillstånd att inneha skjutvapen för skyddsändamål om man ansöker som enskild person. I regel anses inte kravet på godtagbart ändamål vara uppfyllt i dessa fall. Bara i klara undantagsfall kan tillstånd meddelas - exempelvis om det finns en sådan hotbild mot den enskilde att denne omfattas av polisens personsäkerhetsarbete. I sådana fall är det främst tillstånd för tårgasanordningar och dylikt, exempelvis pepparprej, som meddelas.

Enligt Rikspolisstyrelsens allmänna råd bör tillstånd att inneha pistol, revolver eller dylikt vapen för skyddsändamål meddelas endast när ett oundgängligt behov föreligger. Ett sådant tillstånd bör undantagsvis kunna beviljas den som för sin personliga säkerhet har ett särskilt stort behov av vapen (6 kap. RPSFS 2009:13, FAP 551-3).

Tyvärr kan jag inte hitta några ytterligare exempel på när tillstånd att inneha skjutvapen kan meddelas för skyddsändamål och jag kan inte heller finna exempel på personer som har beviljats detta. Eftersom det är så svårt för en enskild person att beviljas tillstånd för skyddsändamål borde detta vara mycket ovanligt. Det ankommer på Polismyndigheten att i varje enskilt fall pröva om omständigheterna är sådana att tillstånd ska meddelas.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?