Vad utgör ett olaga hot?

Hej! Jag har en fråga som jag är osäker på! En person hotar med att slå sönder tänderna på en vän! Räknas det som olaga hot? Bevis finns. Vad kan påföljden bli?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla gör sig skyldig till brottet olaga hot som regleras i 4:5 brottsbalken. Påföljden för brottet är böter eller fängelse i högst ett år.

För att någonting ska räknas som ett olaga hot måste hotet avse en brottslig gärning, till exempel ett hot om misshandel. Att slå sönder tänderna på någon annan utgör misshandel enligt 3:5 brottsbalken, och ett hot om att göra det utgör därför ett olaga hot förutsatt att resterande rekvisit är uppfyllda.

Hotet ska även vara "ägnat" att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen upplevts från den hotades sida. Betydelse tillmäts bland annat till vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas och parternas relation till varandra. Gärningsmannens avsikter att faktiskt verkställa hotet eller inte saknar betydelse för straffbarheten.

I detta fall är det troligt att det rör sig om ett olaga hot förutsatt att ovan nämnda rekvisit är uppfyllda. Generellt kan sägas att hot om misshandel typiskt sett utgör ett olaga hot.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo