Vad som utgör olaga hot

Hej! Är följande meddelande olagligt?: Ha det så roligt på era dödsbäddar! Inte många år kvar nu...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga

Frågan avser olaga hot, vilket regleras i 4 kap 5 § Brottsbalken. Där framgår att den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, frihet eller frid, döms för olaga hot.

Bedömningen om huruvida ett hot har varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska omständigheterna om hur situationen har framstått från den hotades synpunkt. Det som ligger till grund för bedömningen är sättet på vilket hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningsmannen agerar i övrigt och vad den hotade känner till gärningsmannens agerande sedan tidigare. Gärningsmannens avsikter att verkställa hotet har ingen betydelse för straffansvar.

Även förtäckt hot (indirekta hot), där den brottsliga gärningen antyds omfattas av bestämmelsen. För straffansvar krävs även att hotet kommer till den hotades kännedom. Med hot om brottslig gärning förstås en gärning som av en annan person uppfattas som ett påstående om att brottet kommer att utföras. Hotet behöver inte vara objektivt farligt. "Ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla" är ett grundläggande rekvisit för domstolen att bedöma. Enkelt kan man säga att hotet ska vara sådant att det normalt duger för (är ägnat) att JUST hos den hotade inge sådan rädsla som avses. Det faktum att det hotade har blivit rädd styrker att hotet har varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla. Det är viktigt att understryka att den hotade i princip inte behöver bli rädd för straffansvar ska träda in. Domstolen ska bedöma om den hotade "typiskt sett" borde ha blivit rädd i en sådan situation.

Sammanfattningsvis utgår bedömningen helt och hållet från den hotades synpunkt. Det är svårt att endast se till meddelandets ordalydelse för att avgöra huruvida detta kan utgöra ett olaga hot eller inte. Domstolen måste göra en helhetsbedömning utifrån situationen vars meddelandet riktas vid, gärningsmannens farlighet och parternas relation i övrigt. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte spelar någon roll att den hotade inte blev rädd, eller att gärningsmannen inte avser att verkställa sitt/sina hot för att dömas till olaga hot.

Hoppas att svaret var tillfredsställande

Aya AlwanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”