Vad ska man göra när man misstänker att en uppsägning beror på fingerad arbetsbrist?

FRÅGA
Hej, Enligt de papperna som vi anställda på arbetsplatsen fick, jobbar vi till maj. Men som det ser ut har vår arbetsgivare behåll allt jobb som innan och därför finns ingen anledning till att säga upp alla anställda. Som jag vet påhittat arbetsbrist är inte tillåten enligt Lagen om Anställningsskydd. Man får inte skylla på arbetsbrist om det i själva verket handlar om något helt annat och i detta fallet handlar det om att få oss arbetarna att jobba mer för mindre pengar. Efter att han avsked alla sagt han upp kollektivtal också och nu jobbar vi för minimilön till han förhandla med facket. Jag och alla de andra anställda vet inte vad kommer att hända men en sak är vi överens om och detta är att allt detta med arbetsbrist var påhittat. Har han rätt att göra så och var kan man vnda sig till hjälp? Kan ni hjälpa mig att få rätt på detta? Tach för svaret
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är omöjligt för mig att ge ett exakt svar på om arbetsgivaren har haft rätt att säga upp er eller inte. Jag kommer däremot att presentera på vilka grunder en uppsägning på grund av arbetsbrist kan bedömas som icke laglig och vilka förutsättningar som behövs för att nå framgång med detta i domstol.

Fingerad arbetsbrist
Arbetsbrist innebär att det antingen saknas arbetsuppgifter eller att arbetsgivaren av ekonomiska, organisatoriska eller liknande skäl tar beslutet att personalstyrkan ska minskas. Detta har hen lov att göra i och med sin företagsledningsrätt, dvs rätten att vara relativ fri att ta de beslut som denne anser vara bäst för verksamheten.

Huvudregeln är att domstolar inte prövar och ifrågasätter de företagsekonomiska bedömningar som legat till grund för beslutet om uppsägning på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren behöver bara visa att en förändring av verksamheten har skett, till exempel att arbetsuppgifterna tagits bort eller delats ut på andra arbetstagare. Om det däremot finns någon anledning att misstänka att det rör sig om så kallad fingerad arbetsbrist, dvs att arbetsgivaren egentligen har haft andra skäl till uppsägningen, kan domstolen däremot komma att göra en prövning av den påstådda arbetsbristen. Det krävs dock att arbetstagaren visar att det åtminstone är sannolikt att det rör sig om fingerad arbetsbrist för att domstolen ska genomföra detta (se AD 2003 s. 29).

Uppsägning måste vara det sista alternativet
En uppsägning får inte vara det första alternativet som en arbetsgivare använder sig av. Hen måste först undersöka om det inte finns någon möjlighet till att omplacera arbetstagarna (7 § andra stycket LAS). Det innebär att arbetsgivaren måste kunna visa att en utredning genomförts och att det där framgår att omplacering inte varit ett alternativ utifrån företagsekonomiska skäl eller liknande. Viktigt att komma ihåg dock är att en omplaceringsskyldighet endast uppkommer om det är rimligt att kräva detta av arbetsgivaren.

Sammanfattning
Fingerad arbetsbrist är inte tillåtet, men det är däremot svårt att få en påstådd arbetsbrist prövad av domstol då de som huvudregel inte granskar de företagsekonomiska beslut arbetsgivaren tar. Det krävs att arbetstagaren visar på omständigheter som gör det sannolikt att det rör sig om just fingerad arbetsbrist för att domstolen ska undersöka saken närmare.

Vid alla uppsägningar måste arbetsgivare dock göra en undersökning av om det inte går att omplacera arbetstagare istället för att säga upp dem, förutsatt att det är rimligt att kräva detta. Arbetsgivaren måste alltså kunna visa för domstol att de utfört en omplaceringsutredning som visat att en omplacering inte varit ett alternativ. I annat fall är omplaceringsskyldigheten inte uppfylld.

Vad ska du göra?
Du ska ta kontakt med ditt fack och be dem hjälpa dig med den uppkomna situationen. Facket kan erbjuda hjälp i form av förhandlingar med arbetsgivaren eller genom att väcka talan i domstol om att uppsägningarna inte varit lagenliga. Som grund för detta kan man, som jag skrivit ovan, både peka på att det rör sig om fingerad arbetsbrist eller att arbetsgivaren inte undersökt om omplacering kan genomföras. Det är dock viktigt att du har facket bakom dig eftersom de kan stå för rättegångskostnaderna vid en eventuell domstolsprocess.

Vänligen

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80629)