Vad ska man göra när man får en bluffaktura som konsument?

Idag 2018-01-03 får vi en faktura på vårt husbygge som var färdigställt för inflyttning början av 2014. Posterna rör främst dräning, rivning och markarbeten. Bygget startade slutet på 2012 och vi flyttade in april 2014. Ev kan några markarbeten gjorts fram tom sept 2014. Vi hade helt förträngt detta och var av uppfattningen att det var avklarat på olika sätt. Det kan vara så att en kostnader betalades utan kvitto under 2013, men osäkert. Fakturan är på 187 000 inkl moms. I fakturan står inte datum angivna när det utfördes. På handskrivna lappar står datum men inga årtal. Det är nu i efterhand omöjligt för oss att kontrollera rimligheten. Min uppfattning är att vi tydligt kan föra i bevis genom bilder och vittnen att inga arbeten är gjorda efter september 2014. Fakturan anger bäetalning inom 30 dagar, vilket just nu är mycket svårt.

Jag har talas om preskriptionstid för privatpersoner. Vi har inget företag inblandat i bygget.

Tacksam förslag på åtgärder.

God Fortsättning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av det du beskriver så låter detta väldigt skumt. Ett seriöst företag på marknaden fakturerar ofta sina kunder efter slutfört arbete.

Vad bör ni göra?

Bestrida! oavsett om det är en bluffaktura eller näringsidkaren inte har stöd för sin fakturering så ska ni bestrida. Det behöver inte vara en bluffaktura, utan ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor, vilket gör att ni som konsumenter kan få en felaktig faktura. Men det man ändå alltid ska göra när man får en "misstänksam" faktura är att bestrida den. Hallåkonsument.se har en bra vägledning för hur man ska gå tillväga för att bestrida en faktura som man inte anser sig behöva betala. Ni hittar länken här.

Börja med att kontakta företaget och säg att ni bestrider deras faktura. Är det så att de tar det vidare till inkasso så bestrider ni även betalningskravet från inkasso. Det är viktigt att ni bestrider kravet skriftligen, med fördel via mejl. Man är inte skyldig att betala bara för att inkasso skickar betalningskrav till en. Det är företaget som kräver er på pengar som ska bevisa att ni är skyldiga att betala. Är det så att företaget tar det hela vägen till kronofogden så ska ni även bestrida kronofogdens krav. Så länge ni bestrider kraven i alla led riskerar ni inte att få en betalningsanmärkning. Därefter måste företaget föra bevisning i domstol för att kunna kräva in betalningen. Eftersom att de inte har specificerat sina krav så har de troligtvis svårt att vinna en sådan process. Är ni säkra på att ni redan har betalt för allt arbete och att uppgifterna i fakturan inte stämmer så bestrider ni tills företaget ger upp med sina krav på betalning. Skulle det vara så att företaget kommer med konkreta uppgifter så får ni ta ställning till det då.

Om det inte är en bluffaktura men preskriptionstiden gått ut?

Preskriptionstiden varierar beroende på om kunden är konsument eller ej, se 2 § Preskriptionslagen.

Jag utgår ifrån att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbete. Detta innebär att fordran blir en konsumentfordran som preskriberas efter tre år (2 § preskriptionslagen). Så länge preskriptionen inte har avbrutits (vilket kan ske t.ex. genom att hantverkaren skickar ett skriftligt betalningskrav eller att du på något sätt erkänner skulden; 5 § preskriptionslagen) har hantverkaren förlorat sin rätt att kräva betalt från dig. Här verkar det tydligt att hantverkaren inte framställer något krav förrän 3,5 år efter utfört arbete.

Det finns ingen definitiv skyldighet att redovisa tidrapportering på fakturor. Däremot kan du bestrida fakturan och kräva att hantverkaren redovisar vad fakturan avser.

Min rekommendation är att du i första hand bestrider fakturan och hänvisar till att den är preskriberad. Har däremot någon av de preskriptionsavbrytande åtgärderna i 5 § preskriptionslagen vidtagits bör du bestrida fakturan och kräva att hantverkaren specificerar vad fakturan avser vilket du även har stöd i lag för. (se nedan)

Vad säger lagen?

Eftersom att ni är konsumenter och det utfördes en tjänst på erat hus, så blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig.

40 § KtjL reglerar något som kallas för Specificerad räkning. Det innebär att näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. Och enligt 41 § KtjL har konsumenten i tid begärt en specificerad räkning, är han inte skyldig att betala förrän en sådan räkning har kommit honom till handa.

Enligt 36 § KtjL finns det även en paragraf om skäligt pris. I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. I den mån priset inte följer av avtalet eller det är svårt att bedöma om priset är skäligt blir det en rättslig fråga som avgörs av domstol efter en sammantagen bedömning av de föreliggande omständigheterna. Bevisbördan för att omständigheterna sammantaget är sådana att ett begärt pris är skäligt åvilar näringsidkaren. För att en ungefärlig prisuppgift ska anses föreligga krävs att näringsidkarens uttalande har en viss konkretion dvs det ska gå att utläsa i fakturan vad arbetet avser.

Vad kan man mer göra om man misstänker att en faktura är en bluff?

Om ni misstänker att fakturan är en bluff kan det vara en god idé att gå in på Svensk handels varningslista. Där kan ni kontrollera om företaget redan är listat som ett blufföretag. Finns företaget inte på listan är det ingen garanti att det är ett seriöst företag eftersom det ständigt kommer nya oseriösa spelare på marknaden. Men kom ihåg att alltid bestrida. Kom ihåg att alltid behålla kvitton, dokumentation och mail kring korrespondens kring bestridandet. Skicka även in en kopia av underlaget till varningslistan@svenskhandel.se.

Sammanfattningsvis så det du ska göra är att bestrida fakturan och hävda att preskriptionstiden har gått ut. Kan företaget bevisa att preskriptionsavbrott har skett tidigare så ska du bestrida fakturan tills du får den specificerad så att du kan avgöra skäligheten på priset och se vad den avser. Så länge du bestrider och så länge företaget inte kan bevisa sin sak, så kommer något betalningsföreläggande från kronofogden inte att ske.

Hoppas det var svar på era frågor, undrar ni något annat så är det bara att höra av sig igen!

Med vänliga hälsningar


Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo