Vad ska jag göra om jag utsätts för olovlig identitetsanvändning och förtal?

2021-07-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej undrar vad man ska göra om en person öpnar ett facebooks konto med min profil bild .å skickar mejl till min älsta dotter å skriver att jag är pedofil å pundare å säljer knark.å desutom så ringer hon mitt jobb å säger osanningar .allt detta har hon hittat på .å jag vet inte om jag får behålla mitt jobb.å detta är inte första gången.hon har hållit på i över två års tid.så vad ska jag göra???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag rekommenderar att du polisanmäler personen.

Av din fråga framgår att en person har öppnat ett Facebook-konto med din profilbild och att hon tar kontakt med din dotter och ditt jobb och sprider osanna saker om dig. Genom att göra detta kan personen ha gjort sig skyldig till två olika brott, nämligen olovlig identitetsanvändning och förtal. Jag kommer nedan att förklara vad dessa brott innebär och avslutningsvis kommer jag ge dig råd om hur du borde gå tillväga i denna situation.

Olovlig identitetsanvändning

Av 4 kap. 6 b § brottsbalken (BrB) framgår följande:

Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

Exempel på identitetsuppgifter är bilder. Personen i fråga använder sig alltså olovligen av dina identitetsuppgifter om hon har en bild på dig, i vilken du kan identifieras, som profilbild på Facebook. Detta räcker och det krävs alltså inte att personen använder sig av andra uppgifter, exempelvis av ditt namn eller dylikt. Vidare måste personen utge sig för att vara dig. Så är fallet när det finns en risk att någon på grund av identitetsuppgifterna vilseleds och tror att det är du som äger Facebook-kontot. Genom att ha din bild som profilbild på Facebook är det sannolikt att denna risk föreligger.

Det sista som krävs är att den olovliga användningen leder till skada eller olägenhet för dig. Med skada menas ekonomisk skada, vilket inte borde vara aktuellt i ditt fall. Däremot är det sannolikt att personens förfarande leder till olägenhet för dig. Det krävs, trots att det inte anges uttryckligen i lagrummet, att olägenheten ska vara påtaglig. Av förarbeten till lagen framgår att olägenhet kan föreligga när någon utger sig för att vara en annan person genom att upprätta ett falskt användarkonto på sociala medier, vilket hos den drabbade kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag. I sådana situationer borde olägenheten anses vara påtaglig.

Förtal

Av 5 kap. 1 § BrB framgår följande:

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Du nämner att personen bland annat har skrivit till din dotter att du är en pedofil och pundare och att du säljer knark. Hon utpekar dig alltså såsom brottslig i dessa meddelanden. Hon ringer också till ditt jobb och berättar osanna saker om dig. Det krävs inte att hon utpekar dig som brottslig utan det räcker med att hon utmålar dig som klandervärd i ditt levnadssätt. Med det menas att hon sprider nedsättande uppgifter om dig som är avsedda att utsätta dig för andras missaktning. Eftersom du nämner att du inte vet om du får behålla ditt jobb antar jag alltså att hon vid samtal med ditt jobb utmålar dig såsom brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt.

Det finns emellertid ett undantag till regeln, nämligen om den som utpekar dig var skyldig att uttala sig eller om det annars var försvarligt att lämna uppgifterna. Vid bedömning om det var försvarligt att lämna uppgifterna ska man bland annat beakta hur allvarliga påståendena är, till vem och i vilken situation eller med vilket syfte uppgifterna lämnades, vem som avsågs med uppgifterna och vem som lämnade dem. Det ska i samband med bedömningen göras en intresseavvägning mellan å ena sidan det allmänna intresset av att uppgifterna lämnas och å andra sidan den utpekades intresse av att inte bli utpekad som brottslig eller klandervärd. Vidare krävs det att uppgifterna är sanna eller att personen som lämnade uppgifterna hade skälig grund för dem. Det är personen som utpekar dig som måste bevisa att uppgifterna är sanna eller att hon åtminstone hade skälig grund att uppge dem som sanna.

Personen som det är fråga om här har på eget initiativ tagit kontakt med din dotter och med ditt jobb. Utifrån vad du har angett antar jag att personen gör det just i syfte att utsätta dig för andras missaktning. Det rör sig alltså inte om att personen har varit skyldig att lämna uppgifterna och jag har mycket svårt att se att det skulle ha varit försvarligt att lämna uppgifterna, detta också med hänsyn till att de är osanna och att det har pågått i över två års tid. Om det skulle vara så att uppgifterna är sanna kan det ändå anses ha varit oförsvarligt att lämna dem.

Det är också möjligt att personen genom sitt förfarande har istället för förtal av normalgraden gjort sig skyldig till grovt förtal, där påföljden är böter eller fängelse i högst två år (5 kap. 2 § BrB). När man bedömer om förtalet är att anse som grovt tar man hänsyn till bland annat uppgifternas innehåll och sättet för spridningen. Bland annat ska beaktas om spridningen skedde på ett sätt som syftat till att ett stort antal personer tog del av uppgiften, om spridningen var riktad till närstående eller bekanta till den utpekade personen eller om spridningen skedde på ett sådant sätt att den utpekade med lätthet kunde identifieras och återfinnas

Vad bör du göra?

Min rekommendation är att du polisanmäler personen och uttrycker en önskan om att åklagaren ska väcka åtal. Olovlig identitetsanvändning är ett så kallat angivelsebrott, vilket innebär att du måste anmäla det till polisen eller åklagaren för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning och väcka åtal (4 kap. 11 § BrB). Förtal är som huvudregel ett målsägandebrott däremot. Detta innebär att du själv kan behöva väcka åtal mot personen och föra talan (5 kap. 5 § BrB). Vid målsägandebrott får åklagaren väcka åtal endast om det anses vara påkallat från allmän synpunkt. Vid bedömning om åtal är påkallat från allmän synpunkt tar åklagaren hänsyn till bland annat om uppgifterna har lämnats till personer som känner den utpekade, exempelvis familj, arbetsgivare och arbetskamrater. Eftersom personen i fråga har spridit uppgifterna till din dotter och till jobb finns det en god chans att åtalet anses vara påkallat från allmän synpunkt, varvid åklagaren kan liksom i fråga om olovlig identitetsanvändning åtala personen efter att du har anmält det.

Om det skulle visa sig att åklagaren inte anser att åtalet är påkallat från allmän synpunkt eller om hen av någon annan anledning bestämmer sig för att inte väcka åtal kan du själv väcka ett så kallat enskilt åtal genom att stämma personen i fråga. Om det skulle komma till det rekommenderar jag att du anlitar en jurist som kan biträda dig. Att ha i åtanke är att du får stå för rättegångskostnaderna om du förlorar vid enskilt åtal - detta till skillnad från åtal som drivs av åklagaren där det istället är staten som får stå för kostnaderna.

Med detta sagt rekommenderar jag att du i första hand polisanmäler personen och ser om åklagaren väcker åtal. Om det skulle visa sig att åklagaren inte gör det kan du då besluta om du istället själv vill väcka enskilt åtal eller inte.

Jag hoppas att det löser sig för dig! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2661)
2021-09-13 Om en lagstiftning hinner upphävas mellan den tiden brottet begicks till det att rättegång hålls, kan man ändå bli dömd?
2021-08-31 Kan en avvikelse från en säkerhetsföreskrift vara brottsligt?
2021-08-31 Vad innebär utom rimligt tvivel?
2021-08-30 Barnpornografi - video

Alla besvarade frågor (95720)