Vad ska en uppsägning anses ha berott på, när arbetsgivaren hävdar en sak och arbetstagaren en annan?

FRÅGA
Jag har blivit uppsagd och vill veta om jag har möjlighet att få avgångsvederlag/skadestånd.Jag tycker att jag utsatts för mobbning och kränkande särbehandlig underförstått därför att en av de högre cheferna anser at jag "utmanat" henne när jag ifrågasatt beslut som tagits samt bristen på information.Jag är 62 år och uppsägningen görs medvetet för att göra livet ännu jobbigare för mig. Jag har varit sjukskrivn för utmattningssyndrom med djup deppresion sedan i januari 2017. Efter att jag talat om att jag gjort en anmälan om kränkande särbehandling och mobbing till Försäkringskassan samt Arbetsmiljöverket så gavs jag möjlighet att vara hemma med full lön.Jag bad om svar på frågor angående institutets ekonomi men fick inte det. Tog upp i Arbetsmiljögruppen bristen på information angående ärenden till KVAs styrelse. Ek.chef tog illa vid sig av det. Ljög för Ständige sekreteraren att jag inte följde KVAs policy. Finns ingen skriven policy om det jag anklagades för samt att jag faktiskt fått ja av ek.chef. Blev kallad till SS och fick reprimand. Förtsatte underminera min roll som ekonom på institutet. Efter anmälan av de andra anställda på institutet gjordes en genomgång av organisationen. Egentligen kom det fram att KVAs styrning var dålig men man valde att tolka som om att organisationen på institutet borde göras om. JAg blev uppsagd. HAr blivit kontaktad 2 ggr under hela tiden. Följer inte befodringsgången. Arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar åsidosatt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag har svårt att tolka vad din fråga egentligen är. Du får gärna återkomma med en specificering. I vilket fall kan jag säga ett och annat om uppsägningen.

Sammanfattning: Det ställs vissa krav på när en uppsägning är okej. Dessa varierar dock väldigt mycket beroende på om uppsägningen kan sägas bero på s.k. arbetsbrist eller på dina personliga egenskaper eller handlingar. Arbetsgivaren hävdar i detta fall att uppsägningen beror på arbetsbrist. Du måste då visa att den egentligen beror på dina personliga egenskaper eller handlingar. Bevisbördan kan vara tung. Lyckas du bevisa detta är uppsägningen troligtvis inte lagenlig, utan du har då rätt till skadestånd och att få uppsägningen ogiltigförklarad.

En uppsägning ska vara sakligt grundad
I 7 § lagen om anställningsskydd stadgas att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Som jag tolkar det hävdar arbetsgivaren att du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Bli här inte förvirrad av terminologin. Man säger att alla uppsägningar som inte beror på arbetstagarens personliga egenskaper, handlingar eller förhållanden är uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är alltså ett negativt definierat begrepp. Det behöver alltså inte föreligga någon 'arbetsbrist' i den mening man vanligtvis förstår ordet. 'Arbetsbrist' kan t.ex. vara att behovet av en tjänst faller bort på grund av organisatoriska ändringar, antingen genom att den fördelas på fler eller förändras till något annat. Uppsägningar på grund av arbetsbrist anses i princip alltid vara sakligt grundade. Det går alltså knappt att få dessa rättsligt prövade. Att problemet egentligen ligger hos styrelsen saknar relevans. Arbetsgivaren har rätt att göra de organisatoriska förändringar denne vill.

Skyddet vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ligger i att arbetsgivaren måste iaktta vissa turordningsregler (22 § lag om anställningsskydd) och företrädesregler vid återanställning (25 § lag om anställningsskydd). Informationen som du har lämnat ger ingen anledning att närmare gå in på dessa regler.

Om uppsägningen inte beror på arbetsbrist
Vad du verkar mena är att det inte rör sig om en uppsägning på grund av arbetsbrist. Med tanke på vad du angivit kan det snarare röra sig om en uppsägning av personliga skäl, alltså en uppsägning som grundar sig i vad arbetsgivaren anser om dig som person eller din arbetsinsats. En sådan uppsägning anses bara sakligt grundad (vilken den alltså måste vara enligt 7 §) under vissa omständigheter.

Som utgångspunkt accepterar rättssystemet arbetsgivarens förklaring att uppsägningen skett på grund av arbetsbrist. För att få prövat om uppsägningen gjorts av personliga skäl snarare än på grund av arbetsbrist måste du göra sannolikt att så är fallet. Då går bevisbördan över på arbetsgivaren, som måste visa att uppsägningen skulle skett oavsett de personliga skälen; alltså att de föreligger faktisk arbetsbrist. Ifall arbetsgivaren inte kan visa detta ska domstolen pröva om de personliga skälen är tillräckliga i sig för att det ska anses vara en sakligt grundad uppsägning.

Jag inser att detta blir mycket att ta in. Kortfattat kan sägas att du i princip har bevisbördan för att arbetsgivaren vidtagit uppsägningen för att bli av med dig, snarare än av några organisatoriska skäl. Om du kan bevisa detta ska arbetsgivaren visa att de personliga skälen varit tillräckliga för att det ska anses vara en sakligt grundad uppsägning.

Uppsägningar av personliga skäl kan man grovt dela in i två kategorier: de som beror på arbetstagarens nedsatta arbetsförmåga och de som beror på arbetstagarens misskötsamhet. Misskötsamhet måste vara av ganska grov eller återkommande slag för att den ska anses utgöra tillräcklig grund för en saklig uppsägning. Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annat utgör aldrig saklig grund för uppsägning, under förutsättning att du fortfarande kan utföra arbete som är av någon betydelse för arbetsgivaren. Nedsättningen måste alltså vara så pass allvarlig (på grund av t.ex. din depression) att du knappt kan prestera något värdefullt arbete överhuvudtaget.

Ifall uppsägningen inte bedöms vara sakligt grundad
Ifall uppsägningen inte bedöms vara sakligt grundad, enligt vad jag skrivit ovan, har du rätt att i domstol få den ogiltigförklarad (34 § lag om anställningsskydd). Vidare har du då rätt till skadestånd, dels för den kränkande behandling du blivit utsatt för, dels för ekonomisk skada (38 § lag om anställningsskydd). Du har också rätt till lön som arbetsgivaren inte har betalt ut på grund av denne ansett dig uppsagd (vilket inte är fallet, då uppsägningen förklaras ogiltig).

Med vänliga hälsningar,

Gustav Daun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97662)