Vad ska den ena föräldern betala om barnet bor stadigvarande hos den andre?

2016-05-05 i Underhåll
FRÅGA
Vi har två barn, ett på 18 och ett på tolv. Tolvåringen bor hos mig 20 dagar i månaden, resten hos sin pappa. 18-åringen bor hos mig alltid sedan fem år tillbaka. Min fråga är hur mkt fadern ska betala? Han har en inkomst på ca hundratusen/månad. Jag har en inkomst på 20500/månad. Så en viss skillnad finns det..
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll regleras främst i 7 kap. i Föräldrabalken (FB), men finns även i 17-19 kap. i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Underhåll
Till dess att barnen är 18 år skall ni som huvudregel svara för underhåll för dem efter var och ens förmåga, se FB 7:1 st. 1. Går barnet i skolan (gymnasiet) efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock senast tills barnet fyllt 21 år, se FB 7:1 st. 2. Här saknar jag omständigheter för att avgöra om ni fortfarande har en underhållsskyldighet gentemot ert barn på 18 år. Däremot är ni fortfarande underhållsskyldiga gentemot ert barn på 12 år. Jag kommer nedan att utgå från att ni endast är underhållsskyldiga för ert barn på 12 år. Däremot gäller samma resonemang för det äldre barnet förutsatt att barnet går på gymnasiet.

Vid beaktande av FB 7:1 tar man hänsyn till barnets behov och även hur föräldrarnas ekonomiska förmåga ser ut. Har den ena föräldern det bra ställt ekonomiskt har barnet rätt till samma ekonomiska standard även fast den bor hos den andra föräldern som kanske inte har samma ekonomiska standard. Här verkar det finnas en viss skiljaktighet runt er inkomst varje månad där pappan tjänar mer än dig vilket talar för att barnet har rätt till samma ekonomiska standard hos dig som det har hos pappan.

Eftersom att ditt barn på 12 år träffar sin pappa oregelbundet utgår jag från att barnet bor mindre än 40 % av tiden hos honom och att det därför inte kan vara frågan om växelvist boende. Eftersom att barnet bor hos dig större delen anses barnet bo stadigvarande hos dig och därför är det pappan som blir underhållsskyldig och ska betala underhållsbidrag till barnet, FB 7:2. I de fall pappan inte har möjlighet till detta kan han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsstöd med hjälp från Försäkringskassan, FB 7:2 a. Detta är troligtvis inte fallet då du nämnt att han har en god ekonomi. Däremot saknar jag uppgifter om vad pappan betalar i dagsläget till barnet i form av underhåll.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd
Underhållsbidrag är ett individuellt belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala och som fastställs genom dom eller avtal, FB 7:2 st. 2. Underhållsstöd är däremot ett fast belopp på 1573 kr som Försäkringskassan betalar ut varje månad till den förälder där barnen bor stadigvarande hos och därefter riktar de betalningsanspråk mot den bidragsskyldige föräldern som är pappan i detta fall. Underhållsstödet är i praktiken den vanligaste formen av underhåll. Detta är problematiskt eftersom att underhållsstödet i många fall är ett lägre belopp än underhållsbidraget.

Sammanfattning och råd
Eftersom barnet bor stadigvarande hos dig blir pappan underhållsskyldig, FB 7:2. Här är det upp till er att genom ett muntligt eller skriftligt avtal komma fram till hur mycket pappan ska betala i underhållsbidrag till dig. I det fall ni inte kommer överens om hur stort bidraget ska vara kan storleken bestämmas genom dom i domstol. Skulle pappan istället välja att betala underhållsstöd genom Försäkringskassan är hans underhållsskyldighet fullgjord och det går då inte att kräva att han ska betala mer än 1573 kr, FB 7:2 a.

Vad avser underhållsbidrag är en god idé att prata med pappan och förklara att han enligt FB 7:2 har en underhållsskyldighet att betala underhåll och att 1573 kr endast motsvarar ett minimum från Försäkringskassan samt att barnens behov sträcker sig utöver detta belopp. Här kan viss ledning fås av Konsumentverkets beräkningar av vad barn i olika åldrar kostar varje månad, se här. Min rekommendation är att du bokar tid hos Familjens jurist för vidare rådgivning om hur du kan gå till väga för att erhålla underhållsbidrag i det fall pappan inte är medgörlig. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt. klicka på knappen till höger.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (986)
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?
2020-10-29 Underhållsbidrag
2020-10-28 Hur långt sträcker sig underhållsskyldigheten?

Alla besvarade frågor (85694)