Vad räknas som förtal?

FRÅGA
Hej.Min flickvän blev våldtagen av en person, som vad jag vet, varit på 2 mer tjejer. Dock vet jag inte om det är lika allvarligt som våldtäkt. Han har en maktposition på universitetet vi går på och utredningen lades ner utan att han ens blev inkallad på förhör. Jag är orolig att han ska ge sig på fler tjejer. Kan jag varna dem o berätta vad han gjort utan att anmälas för förtal om det leder till rykten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga redogör jag för vad som räknas som förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (hädanefter BrB).

Vad är förtal?

En person kan dömas för förtal om denne pekar ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgifter ägnade att utsätta personen för andras missaktning. Utpekandet ska röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art för att anses utgöra förtal. Uppgifterna ska typiskt sett leda till skada, men skadan behöver inte ha inträffat utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om den förtalade.

Det krävs därmed att det handlar om spridande av en uppgift om persons, som kan vara nedsättande för dennes anseende. Bedömningen av vad som kan anses vara nedsättande, görs ur den utsattas omgivnings synvinkel. En grundförutsättning för förtal är att uppgiften lämnats till någon annan än den utpekade. Vidare tar domstolen hänsyn till hur stor spridning uppgiften har fått. Det spelar därför roll vem som har nåtts av informationen och vilken relation dessa människor har till personen som utsätts för förtal.

Man ser till hur aktuella uttalande subjektivt uppfattas av omgivningen som är det avgörande vid bedömningen om förtal föreligger. Det finns inte något krav på att uttalandet får en större spridning bland allmänheten för att det skall räknas som förtal, men det krävs som ovan nämnt att uppgifterna lämnas till någon annan än den utpekade.

Vad gäller därför i ditt fall?

Om du väljer att peka ut en person som brottslig, och dessa uppgifter sprids till någon än den utpekade, kan det räknas som förtal. Domstolen kommer ta hänsyn till hur stor spridning som uppgifterna har fått samt till vem - vilket innebär en bedömning i det enskilda fallet och därmed något som i så fall domstolen avgör. Domstolen tar även hänsyn huruvida aktuella uppgifter kan framkalla en negativ uppfattning om personen. För påståendet som nämns i frågan bör en negativ uppfattning framkallas. I särskilda fall, exempelvis vid förolämpning mot någon för dennes myndighetsutövning, får åklagaren lov att väcka åtal, men i övrigt är det annars bara målsägande som kan väcka talan (5 kap. 5 § BrB). Det innebär att personerna som du hypotetiskt väljer att berätta det för, inte kan väcka åtal. Om målsägande väljer att väcka talan mot dig, är det denne som har bevisbördan för sitt påstående.

För att kort sammanfatta riskerar du att anmälas för förtal om du pekar ut en annan person som brottsling. Personen som du pekar ut, kan då väcka talan om förtal, alternativt polisanmäla dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93196)