FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB25/06/2018

Vad räknas som ett olaga hot?

Är det ett olaga hot att säga till någon: jag och fyra till är påväg hem till dig nu, vi vet var du bor och vi ska göra upp om saker?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap. 5 §. Man begår detta brott om man "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Nedan kommer jag att gå igenom hur denna bestämmelse fungerar, så att du får ett tydligt svar på din fråga. Det är nämligen så att frågan om något är brottsligt eller inte alltid måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Längst ner hittar du min bedömning och ett lite mer konkret svar på din fråga.

Hot om brottslig gärning

För att något ska räknas som ett "olaga hot" måste själva hotet gälla något som i sig är en brottslig gärning, t.ex. ett hot om misshandel, mord eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, t.ex. ett hot om att avslöja att någon varit otrogen etc., kan alltså inte räknas som ett olaga hot enligt denna bestämmelse (men det kan däremot räknas som andra brott som jag inte kommer att gå in på närmare i detta svar).

Hotet kan vara öppet och tydligt, t.ex. "jag ska skjuta dig", eller ett s.k. förtäckt hot, t.ex "jag vet var du bor". Ett förtäckt hot är alltså ett hot som antyds av vad som sägs eller görs. I meningen som du har skrivit i din fråga skulle det alltså kunna vara fråga om ett hot om det finns anledning att anta att personerna som är påväg hem till någon har för avsikt att skada denna person. Att "göra upp om saker" kan ju tolkas på många olika sätt. Om det framgår av situationen i sin helhet eller om det är troligt att personen som har skrivit meddelandet menar att våld kan komma att användas, kan man säga att det rör sig om ett förtäckt hot.

Det spelar ingen roll om den som hotar med något egentligen inte tänker fullfölja hotet. Brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.

Allvarlig fruktan

För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det kunna tas på allvar av den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt (känna allvarlig fruktan). Om den som hotas inte blir rädd alls, t.ex. därför att hen vet att hen är starkare eller snabbare eller har möjlighet att avstyra ett eventuellt angrepp, är hotet förmodligen inte brottsligt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att hotet ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas skulle kunna bli rädd.

Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet. Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd.

Sammanfattning och bedömning av om det rör sig om ett olaga hot

Som jag nämnde tidigare måste frågan om något är brottsligt eller inte alltid avgöras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Jag kan dock säga så mycket som att hotet i din fråga kan räknas som ett olaga hot (dvs. räknas som ett brott) om det finns anledning att anta att personen som sagt eller skrivit det du angett syftar till att våld kommer att användas. Att personen har nämnt att hen har fyra andra personer med sig och att det ska "göras upp om saker" skulle kanske kunna antyda detta. Dessutom måste hotet kunna tas på allvar av den som hotas. Den hotade ska kunna bli riktigt rädd av hotet. I detta avseende är alla omständigheter av betydelse. Normalt borde nog ett sådant uttalande kunna räcka för att göra de allra flesta människor rädda.

Min slutsats är att det mycket väl skulle kunna vara fråga om ett olaga hot i ditt fall, förutsatt att den som hotar har för avsikt att hota och att den som hotas kan bli rädd av hotet.

Om du eller någon som du känner har blivit hotad på ovanstående sätt rekommenderar jag dig att kontakta polisen så snart som möjligt.

Hoppas att detta hjälpte dig och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare